March 16, 2023

Giải thưởng Điểm sáng Học thuật MAZE năm 2023 – Đoàn khoa Quản lý Nhà nước

Giải thưởng Điểm sáng Học thuật MAZE là một chương trình thường niên của Khoa Quản lý Nhà nước. Với chuỗi chương trình học thuật như Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học, Cuộc thi Học thuật cấp Khoa, qua đó thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học, thực hiện công trình học thuật của sinh viên cùng với sự hướng dẫn từ các giảng viên có chuyên môn trong Khoa.

Xem thêm »

Giải thưởng Điểm sáng Học thuật MAZE năm 2023 – Đoàn khoa Quản lý Nhà nước

Giải thưởng Điểm sáng Học thuật MAZE là một chương trình thường niên của Khoa Quản lý Nhà nước. Với chuỗi chương trình học thuật như Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học, Cuộc thi Học thuật cấp Khoa, qua đó thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học, thực hiện công trình học thuật của sinh viên cùng với sự hướng dẫn từ các giảng viên có chuyên môn trong Khoa.

Xem thêm »