Danh sách Đoàn viên

Danh sách Đoàn viên

Đoàn trường cung cấp danh sách Đoàn viên theo các KHÓA, các KHOA/ VIỆN quản lý và các CHI ĐOÀN trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên và sổ Đoàn do các đoàn viên nộp trực tiếp về văn phòng Đoàn trường…

Xem thêm »

Danh sách Đoàn viên

Đoàn trường cung cấp danh sách Đoàn viên theo các KHÓA, các KHOA/ VIỆN quản lý và các CHI ĐOÀN trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên và sổ Đoàn do các đoàn viên nộp trực tiếp về văn phòng Đoàn trường…

Xem thêm »