TB Tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ 2020 - 2021

08/02/2021

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

------------------

Số: 08/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường

Nhiệm kỳ 2020 - 2021

--------------------

Căn cứ vào tình hình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021; nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý từ cấp trường đến cấp Chi hội; Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các LCH SV khoa/KTX trực thuộc Hội Sinh viên trường thực hiện nội dung sau đây:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN HỘI NGHỊ

Dựa trên tình hình thực tế, để đảm bảo tính kế thừa, tăng cường rèn luyện phẩm chất, tạo điều kiện cho cán bộ Hội khóa sau phát huy khả năng, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu LCH SV các khoa/KTX tiến hành kiện toàn tất cả các vị trí còn khuyết theo như Đề án nhân sự đầu nhiệm kỳ. Đối với những trường hợp đặc biệt, phải xin ý kiến Ban Thư ký.

Hiệp thương nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XII (2020 – 2023)

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức Hội nghị

Nhằm đảm bảo tiến độ công tác Hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các cơ sở đồng loạt tiến hành tổ chức Hội nghị từ ngày 22/02 đến 15/03/2021

2. Hồ sơ trước Hội nghị

Hồ sơ trước Hội nghị gửi về email tochucsv@ueh.edu.vn ít nhất 07 ngày trước khi diễn ra Hội nghị, bao gồm:

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự.

- Chương trình Hội nghị.

- Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên nửa nhiệm kỳ (nếu có).

- Tờ trình thay đổi nhân sự (theo mẫu).

- Đề án nhân sự đầu nhiệm kỳ (trong hồ sơ trước Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2021)

- Danh sách trích ngang BCH cũ và BCH dự kiến nửa nhiệm kỳ tới (theo mẫu).

3. Hồ sơ sau Hội nghị

Hồ sơ sau Hội nghị gửi về email tochuchsv@ueh.edu.vn tối đa 03 ngày sau khi diễn ra Hội nghị, bao gồm:

Hồ sơ sau Hội nghị phục vụ công tác kiện toàn nhân sự:

- Biên bản Hội nghị (theo mẫu);

- Công văn đề nghị công nhận kết quả Hội nghị (theo mẫu);

- Danh sách trích ngang BCH sau kiện toàn (theo mẫu);

- Danh bạ BCH mới với đầy đủ thông tin liên lạc theo mẫu danh bạ;

- Hồ sơ giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XII.

Hồ sơ giấy gửi về văn phòng Đoàn – Hội trường B2.603 chậm nhất là 17h00 ngày 17/03/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Lê Hữu Phúc – Phó Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường, SĐT: 0935 285 292

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các LCH SV khoa/KTX chú trọng, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này. 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận:

      - LCH SV khoa/KTX;

      - Website Đoàn - Hội;

      - Lưu VP.  

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

(TẢI FILE TẠI ĐÂY)

 

TIN NỔI BẬT