SỔ TAY ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

25/09/2010

Sổ tay Đoàn – Hội là tài liệu do Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM tập hợp và biên soạn nhằm giúp cho cán bộ Đoàn – Hội của trường nắm được nguyên tắc tổ chức và các nghiệp vụ công tác cần thiết trong quá trình tổ chức các hoạt động động công tác Đoàn – Hội tại trường. Đây là tài sản của tập thể Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

SỔ TAY ĐOÀN - HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Sổ tay Đoàn – Hội là tài liệu do Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM tập hợp và biên soạn nhằm giúp cho cán bộ Đoàn – Hội của trường nắm được nguyên tắc tổ chức và các nghiệp vụ công tác cần thiết trong quá trình tổ chức các hoạt động động công tác Đoàn – Hội tại trường. Đây là tài sản của tập thể Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

STT 

Nội dung 

Tải văn bản 

I. Quy định công tác tổ chức 

1

Quy định lề lối làm việc trong hệ thống Đoàn – Hội trường.

Tải file

2

Quy định về công tác thông tin, báo cáo trong Đoàn – Hội trường.

Tải file

3

Quy định về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn.

Tải file

4

Quy trình thành lập CLB, đội, nhóm.

Tải file

6

Quy đinh về chế độ kí duyệt văn bản của Đoàn trường.

Tải file

7

Quy định về quản lý và lưu trữ văn bản thuộc hệ thống Đoàn trường.

Tải file

8

Hướng dẫn gửi báo cáo và đăng kí lịch tuần

Tải file

II. Quy định, hướng dẫn tổ chức hoạt động:

1

Quy định về tổ chức các hoạt động có thu phí SV.

Tải file

2

Quy trình tổ chức một hoạt động

Tải file

3

Các mẫu đơn: mượn phòng, thiết bị, treo băng rôn.

Tải file

4

Hướng dẫn quy trình thực hiện hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá đoàn viên, hội viên bằng mã vạch trên thẻ sinh viên dành cho ban tổ chức các hoạt động

Tải file

III. Tổ chức các hoạt động Học tập – NCKH SV: 

1

Quy định về NCKH trong SV trường

Tải file

2

Quy định về tổ chức các cuộc thi học thuật trong SV

Tải file

3

Hướng dẫn thực hiện quy định cộng điểm cuộc thi học thuật SV

Tải file

IV. Văn bản Đoàn – Hội: 

1

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tải file

2

Quy định viết hoa, viết tắt tên đơn vị trong Đoàn – Hội trường

Tải file

V. Sử dụng và quyết toán Kinh phí: 

1

Hướng dẫn sử dụng và quyết toán kinh phí

Tải file

2

Quy định v/v sử dụng nguồn kinh phí hoạt động “Sáng tạo và phát triển”

Tải file

3

Mẫu đề nghị rút tiền/ cấp phiếu thu từ Đoàn trường (Dùng trong trường hợp các đơn vị cơ sở nhận tài trợ từ bên ngoài khi tổ chức hoạt động).

Tải file

4

Các mẫu biểu: bảng kê chi tiền, mẫu kí nhận tiền thưởng, kí nhận BTC, BGK, …

Tải file

VI. Hướng dẫn Đại hội, hội nghị cơ sở: 

1

Hướng dẫn tổ chức Đại hội, hội nghị Đoàn  các cấp

Tải file

2

Hướng dẫn Đại hội cấp Đoàn khoa

Tải file

3

Hướng dẫn Đại hội cấp chi đoàn

Tải file

4

Hồ sơ kiện toàn BCH Đoàn khoa

Tải file

5

Hướng dẫn tổ chức Đại hội, hội nghị Hội các cấp

Tải file

VII. Hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong SV: 

1

Quy trình thực hiện công tác phát triển Đảng.

Tải file

2

Hướng dẫn thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Tải file

3

Các mẫu biểu:

 

 

+ DS xét đoàn viên ưu tú

Tải file

 

+ Xét đề nghị chuyển cảm tình Đảng

Tải file

 

+ Mẫu tổng hợp ý kiến đề nghị chuyển cảm tình Đảng

Tải file

 

+ DS giới thiệu học lớp nhận thức Đảng

Tải file

 

+ Thống kê tình hình đoàn viên ưu tú

Tải file

VIII. Công tác chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên: 

1

Hướng dẫn thành lập chi đoàn theo đào tạo tín chỉ.

Đang xây dựng

2

Hướng dẫn thành lập chi hội theo đào tạo tín chỉ.

Đang xây dựng

3

Hướng dẫn thực hiện rèn luyện Đoàn viên

Tải file

4

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra RLĐV phần đoàn viên nhận thức

Tải file

5

Hướng dẫn quy trình phát triển đoàn viên mới

Tải file

6

Công tác phát triển hội viên

Tải file

7

Các mẫu biểu phát triển đoàn viên

Tải file

IX. Hoạt động thi đua Đoàn – Hội: 

1

Quy định thi đua hàng tháng

Tải file

2

Quy định đánh giá thi đua năm

Tải file

X. Hướng dẫn công tác khen thưởng, chứng nhận của Đoàn – Hội: 

1

Hướng dẫn về công tác khen thưởng trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào SV trường.

Tải file

  2   Mẫu các giấy chứng nhận trong hoạt động Đoàn - Hội tại trường Tải file

3

Hướng dẫn đánh giá cán bộ hàng năm

Tải file

4

Bình chọn, tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu của năm

Tải file

XI. Hướng dẫn công tác tổng kết năm học: 

1

Hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác Đoàn hàng năm tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường

Tải file

2

Các mẫu biểu sơ kết, tổng kết hàng năm

Tải file

XII. Kỹ năng cán bộ Đoàn – Hội

1.

Các kỹ năng cắm trại, giao lưu, giao tiếp……

Tải file

2.

Các thuật ngữ tiếng Anh liên quan công tác Đoàn – Hội

Tải file

 

---------------