Về việc chương trình Học bổng LOTTE năm 2020

16/04/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 


Số: 07/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình Học bổng LOTTE năm 2020

           

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2020; Nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ học bổng LOTTE tổ chức Chương trình Học bổng LOTTE năm 2020 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

-           Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43.

-           Số suất: tổng cộng 08 suất, trong đó:

+        04 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt.

+        04 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

-           Trị giá học bổng: 400 USD/suất.

-           Điều kiện:

+        Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt: có kết quả học tập đạt loại giỏi hoặc xuất sắc, điểm trung bình tích lũy học kỳ gần nhất từ 8,0 trở lên.

+        Đối với học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập đạt loại khá, điểm trung bình tích lũy học kỳ gần nhất từ 7,0 trở lên.

+        Không tham gia học bổng nào khác trong học kỳ đầu năm 2020.

-           Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:

+        Bản khai thành tích cá nhân có dán ảnh (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn).

+        Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích đạt được trong học kỳ cuối năm 2019 (nếu có).

+        Nếu sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn phải có Giấy xác nhận của địa phương hoặc bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2020 có công chứng.

-           Cách thức và thời hạn đăng ký: sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/4/2020 qua đường bưu điện theo thông tin: Thầy Lộc – Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (Phòng B0.14), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP. Hồ Chí Minh. (Trường căn cứ theo ngày trên dấu bưu điện).

-           Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Thầy Lộc - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Điện thoại: (028) 3855 1777 - Ext. 17.

 

 

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC

-        Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                                                 

-        Lưu: VT.                                                                                                      

                                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                                    ThS. Ngô Văn Phong