Thông báo cập nhật dữ liệu mã vạch phục vụ công tác đánh giá rèn luyện học kỳ cuối năm 2019

29/11/2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  239 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 THÔNG BÁO

V/v cập nhật dữ liệu mã vạch phục vụ công tác đánh giá rèn luyện

học kỳ cuối năm 2019

Căn cứ vào hướng dẫn quy trình thực hiện Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá Đoàn viên, Hội viên bằng hệ thống mã vạch trên thẻ sinh viên do Đoàn trường ban hành;

Căn cứ vào thời gian, tiến độ thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm học 2019 của phòng Công tác chính trị;

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị Khoa,Viện, KTX, CLB/Đ/N rà soát và gửi dữ liệu chương trình hoạt động do đơn vị tổ chức về hệ thống mã vạch để cập nhật cho sinh viên gồm có:

- Danh sách thành viên và các thành viên hoạt động tích cực của CLB/Đ/N (mẫu đính kèm) (Danh sách thành viên phải có quyết định công nhận của Đoàn – Hội trường)

- Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, đối với các hoạt động chưa xuất file mã vạch trên hệ thống, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn – Hội trường để được giải quyết.

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội gửi dữ liệu qua email: mavach@ueh.edu.vn chậm nhất 16h00 ngày 11/12/2019.

Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với đơn vị và cá nhân liên quan nếu không gửi file mã vạch về hệ thống trước thời gian nêu trên làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đoàn viên, sinh viên.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Đoàn – Hội;

- Các CLB/Đội/Nhóm các cấp;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn