TB Về việc chương trình Học bổng LOTTE năm 2019

14/02/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------------

Số: 14/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình Học bổng LOTTE năm 2019

-----------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ học bổng LOTTE tổ chức Chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên khóa 41, 42 hệ đại học chính quy.
 • Số suất: tổng cộng 08 suất, trong đó:
  • 04 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt.
  • 04 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 • Trị giá học bổng: 400 USD/suất.
 • Điều kiện:
  • Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt: có kết quả học tập đạt loại giỏi hoặc xuất sắc, điểm trung bình tích lũy học kỳ gần nhất từ 8,0 trở lên.
  • Đối với học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập đạt loại khá, điểm trung bình tích lũy học kỳ gần nhất từ 7,0 trở lên.
  • Không tham gia học bổng nào khác trong học kỳ đầu năm 2019.
 • Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:
  • Bản khai thành tích cá nhân có dán ảnh (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn).
  • Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích đạt được trong học kỳ cuối năm 2018 (nếu có).
  • Bảng điểm học kỳ cuối năm 2018 (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV).
  • Nếu sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn phải có Giấy xác nhận của địa phương hoặc bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2019 có công chứng.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/02/2019.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3855 1777

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   

-   Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                    

-    Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

ThS. Huỳnh Thúc Định