TB Về việc chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018

10/09/2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------------

Số: 53/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018

--------------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease tổ chức Chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42 thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng.
 • Số suất: 04 suất.
 • Trị giá học bổng: 5.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện:
  •             Có thành tích học tập tốt, điểm trung bình chung tích lũy từ 7,5 trở lên;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn phấn đấu trong học tập;
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong học kỳ cuối 2018.
 • Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:
  • Đơn xin học bổng (viết tay) mô tả rõ hoàn cảnh thực tế của bản thân và gia đình, nêu rõ lý do xin học bổng (download mẫu đơn tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);.
  • Bảng điểm quá trình học tập (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV).
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương hoặc bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2018 có công chứng.
  • Thẻ sinh viên (bản photo).
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 07/09 đến hết ngày 28/09/2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, tp.hcm

Điện thoại : (028) 3855 1777

 

Nơi nhận:                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
 • Lưu: VT.                                                                                                    

                                                                                                                       (đã ký)

 

                                                                                                          Huỳnh Thúc Định