TB Về việc chương trình học bổng AmCham 2019

09/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

---------------

Số:  76 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng AmCham 2019

--------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) triển khai Chương trình học bổng AmCham 2019, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên UEH hệ đại học chính quy các khóa 42, 43.
 • Số suất: 60 suất cho các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Trị giá học bổng: 12.000.000 VND/suất.
 • Điều kiện tham gia học bổng:
  • Điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên;
  • Hoạt động ngoại khóa tích cực và định hướng nghề nghiệp rõ ràng;
  • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
 • Lợi ích của sinh viên khi tham gia học bổng:
  • Có cơ hội nhận được học bổng trị giá 12.000.000VND.
  • Được công nhận bởi AmCham và hơn 500 công ty thành viên của AmCham (các công ty đa quốc gia hàng đầu hoạt động tại Việt Nam).
  • Được ưu tiên khi tham gia các hoạt động cộng đồng của AmCham và các công ty hội viên.
  • Gia nhập nhóm AmCham Scholar Alumni/ae (ASA) với cơ hội giao lưu, cơ hội nghề nghiệp, các hội thảo và các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn.
  • Cơ hội thực tập/ việc làm tại AmCham và các công ty thành viên của AmCham.
 • Cách thức đăng ký và quy trình tuyển chọn:
  • Nộp đơn trực tuyến (03/9/2019 – 17/10/2019): Thí sinh nộp đơn online tại địa chỉ: http://www.amchamscholarapp.com/
  • Kiểm tra năng lực (09/11/2019): Thí sinh vượt qua vòng đơn sẽ thực hiện bài kiểm tra năng lực tính toán và suy luận.
  • Phỏng vấn (23/11/2019): Thí sinh vượt qua bài kiểm tra năng lực sẽ được phỏng vấn (bắt buộc bằng tiếng Anh) bởi các chuyên gia nhân sự đến từ các công ty hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam.
 • Thông tin thêm về chương trình tại:

 

 

 

 

Nơi nhận:

-    Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-     Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

ThS. Huỳnh Thúc Định