TB Về việc chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2019

09/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------------

Số:  78 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2019

----------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Mitsubishi UFJ Foundation tổ chức Chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy các khóa 42, 43.
 • Số suất: 05 suất.
 • Trị giá học bổng: 340 USD/suất.
 • Điều kiện nhận học bổng: điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 8.0 trở lên;
 • Hồ sơ đăng ký
  • Đơn xin cấp học bổng có dán ảnh (2x3), vui lòng đánh máy (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
  • Bảng điểm học kỳ đầu năm 2019 (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);
  • Bản photo CMND và Thẻ sinh viên;
  • Bản sao các Giấy khen hoặc Chứng nhận về thành tích (nếu có).
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/09/2019.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3855 1777

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

ThS. Huỳnh Thúc Định

 

                                                                                                                       

 
 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.