TB V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường

24/07/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

----------

Số: 18/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 07  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường

----------

I.NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Đối với Chi hội khoá 44 Chuyên ngành, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCHSV khoa/KTX

 • LCHSV các khoa/KTX hướng dẫn công tác tổ chức đại hội cho tất cả các Chi hội giảng đường/Chi hội lầu, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc đến kỳ Đại hội đồng loạt tiến hành tổ chức Đại hội;
 • Số lượng BCH Chi hội tối đa 03 – 05 thành viên (03 thành viên đối với lớp chuyên ngành và 05 thành viên đối với lớp học theo giảng đường), Ban Điều hành/Ban Chủ nhiệm CLB/Đ/N tối đa 05 – 07 thành viên (thường trực tối đa 1/3 số lượng BCH/BĐH/BCN).

2.Đối với LCHSV khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Hội SV trường

 • LCHSV các khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm dựa theo phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên trường, tình hình sinh viên tại cơ sở để đưa ra dự thảo Phương hướng hoạt động công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019 – 2020 đảm bảo bám sát chủ đề năm học “Năm Sinh viên Sáng tạo”
 • Nhằm đảm bảo tạo được môi trường cho nhân sự mới có điều kiện phát huy năng lực, BTK Hội SV trường đề nghị LCHSV các khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc không để cán bộ K42 nắm các vị trí thường trực, những trường hợp đặc biệt phải trình xin ý kiến của Ban Thư ký Hội SV trường.

II.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1.Đối với Chi hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCHSV khoa/KTX

1.1.Thời gian tổ chức Đại hội

 • Đối với các Chi hội K44 Chuyên ngành, đồng loạt tiến hành Đại hội từ ngày 05/08 – 24/08/2018.
 • Đối với CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCHSV khoa đồng loạt tiến hành Đại hội từ ngày 26/08 – 07/09/2018 trừ một số trường hợp tổ chức trễ đã xin ý kiến BTK HSV trường.

1.2.Hồ sơ sau Đại hội

Hoàn thành hồ sơ sau Đại hội bao gồm:

 • Công văn đề nghị chuẩn y kết quả đại hội tất cả các chi hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCHSV khoa (theo mẫu).
 • Danh sách trích ngang Ban Chấp hành, Ban Chủ nhiệm/Ban Điều hành (theo mẫu).
 • Danh bạ liên lạc Ban Chấp hành, Ban Chủ nhiệm/Ban Điều hành (theo mẫu).

(TẢI FILE TẠI ĐÂY)

1.3.Thời gian gửi Hồ sơ

 • Đối với các Chi hội K44 Chuyên ngành, gửi về email tochucsv@ueh.edu.vn trước 22g00 ngày 27/08/2019.
 • Đối với các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCHSV khoa, gửi về email tochucsv@ueh.edu.vn trước 22g00 ngày 10/09/2019.
 • Gửi văn bản giấy chậm nhất 3 ngày sau khi được phản hồi qua mail tại VP Đoàn – Hội A.217 (59C Nguyễn Đình Chiểu).

2.Đối với LCHSV khoa/KTX, CLB-Đ-N trực thuộc Hội SV trường:

2.1.Thời gian tổ chức Đại hội

Nhằm đảm bảo tiến độ công tác Tổ chức – Xây dựng, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các cơ sở Hội đồng loạt tiến hành tổ chức Đại hội từ ngày 09/09 – 28/09/2018.

2.2.Hồ sơ trước Đại hội

Hồ sơ trước Đại hội gửi về email tochucsv@ueh.edu.vn trước 2 tuần diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội sẽ tiến hành xử lý hồ sơ và lịch liên tịch sẽ được sắp xếp trước ngày Đại hội 1 tuần, hồ sơ bao gồm:

 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội.
 2. Chương trình Đại hội.
 3. Kịch bản Đại hội.
 4. Đề án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội.
 5. Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ vừa qua.
 6. Kiểm điểm hoạt động của BCH cấp triệu tập Đại hội.
 7. Phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới.
 8. Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ tới.
 9. Danh sách trích ngang BCH cũ và BCH dự kiến nhiệm kỳ tới (theo mẫu).

2.3.Hồ sơ sau Đại hội

Hồ sơ sau Đại hội gửi về email tochucsv@ueh.edu.vn tối đa 05 ngày sau khi diễn ra Đại hội, bao gồm:

 1. Biên bản Đại hội (theo mẫu).
 2. Biên bản Hội nghị lần 1(theo mẫu).
 3. Nghị quyết Đại hội (theo mẫu).
 4. Công văn đề nghị công nhận kết quả Đại hội (theo mẫu).
 5. Danh sách trích ngang BCH nhiệm kỳ mới (theo mẫu).
 6. Danh bạ BCH mới với đầy đủ thông tin liên lạc (theo mẫu).
 7. Văn kiện Đại hội đã tiếp thu, chỉnh sửa.

(TẢI FILE TẠI ĐÂY)

Chỉ gửi văn bản giấy về văn phòng Đoàn – Hội A.217 (59C Nguyễn Đình Chiều) sau khi nhận được email phản hồi từ Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Trần Hữu Lộc Phó Ban Tổ chức           – Xây dựng HSV trường, SĐT: 0388.790.440, email: huuloc73qb@gmail.com

Trên đây là những nội dung quan trọng nhằm tổ chức và ổn định cán bộ Hội cơ sở, Ban Thư ký HSV trường đề nghị các LCHSV khoa/KTX, CLB/Đ/N nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này.

Nơi nhận:

    - Các cơ sở Hội;

    - Website Đoàn – Hội;

    - Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng