TB V/v thực hiện công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

01/11/2019

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

---------------

Số: 35/TB-ĐHKT-HSV

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thực hiện công tác phát triển Hội viên

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

---------------

I.CÔNG TÁC KẾT NẠP HỘI VIÊN.

 • Rà soát và tổng hợp danh sách sinh viên là Hội viên bị mất thẻ Hội, số lượng sinh viên gia nhập Hội Sinh viên đối với sinh viên khóa 43, 44, 45.
 • Tiến hành quy trình kết nạp Hội viên mới (theo của hướng dẫn số 36/HD-ĐHKT-HSV ngày 27  tháng 10 năm 2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường).
 • Đối với sinh viên khóa 45 có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam.
 • Đối với sinh viên các khóa 43, 44 chưa là Hội viên có mong muốn tham gia Hội Sinh viên (Kết hợp công tác rà soát và phổ biến đợt kết nạp mới).

Lưu ý: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành cấp lại thẻ Hội viên đối với Hội viên bị mất thẻ hội sau khi hoàn chỉnh hệ thống quản lý Hội viên mới.

II.QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1.Tuyên truyền và lập danh sách

Liên Chi hội Sinh viên các khoa hoàn thành hồ sơ gửi về địa chỉ mail tochucsv@ueh.edu.vn và gửi văn bản tại Văn phòng Đoàn – Hội trường B109 – 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn đề nghị kết nạp Hội viên và cấp lại thẻ Hội viên (nếu có)
 • Danh sách sinh viên có nguyện vọng kết nạp Hội viên
 • Danh sách sinh viên có nguyện vọng cấp lại thẻ Hội viên ( mẫu 1)

2.Nộp Hội phí và nhận thẻ Hội viên

 • Liên Chi hội Sinh viên các khoa tiến hành thu hội phí (theo Hướng dẫn số 36/HD-ĐHKT-HSV ngày 27 tháng 10 năm 2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường) và nộp kèm theo khi đi nhận thẻ.
 • Các đơn vị chỉ nhận thẻ một lần và đúng số lượng theo danh sách đã đăng kí, nếu có trường hợp sai sót cần cấp lại bao nhiêu thẻ cần báo cáo lại số lượng thẻ hỏng, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường chỉ phát lại đúng số thẻ hỏng.
 • Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường sẽ thông báo đến các đơn vị  thời gian nhận thẻ Hội viên.

3.Đóng mộc

 • Các đơn vị chủ động liên hệ Thành viên/Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường để đăng ký thời gian đóng mộc thẻ Hội viên mới sau khi đã dán ảnh và điền đầy đủ thông tin.
 • Thực hiện trong vòng 05 ngày kể từ khi có quyết định kết nạp.
  1. Ép nhựa
 • Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành ép nhựa cho tất cả thẻ Hội viên và phát về cho Liên Chi hội Sinh viên khoa phụ trách.

5.Lễ kết nạp Hội viên (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

III.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 06/12/2019

 • Từ ngày 01/11 – 7/11: Các đơn vị triển khai, tuyên truyền đợt công tác, hoàn thành hồ sơ và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp.
 • Ngày 7/11: Đóng link đăng ký kết nạp Hội viên mới.
 • Từ ngày 8/11 – 11/11: Lọc hồ sơ và gửi về Liên Chi hội Sinh viên khoa.
 • Ngày 12/11: Liên Chi hội Sinh viên khoa hoàn thành hồ sơ và gửi về mail.
 • Từ ngày 13/11 – 14/11: Phát thẻ Hội viên.
 • Từ ngày 15/11 – 20/11: Đóng mộc và thu lại thẻ Hội viên.
 • Từ ngày 21/11 – 25/11: Ép nhựa thẻ Hội viên.
 • Từ ngày 26/11 – 27/11: Phát trả thẻ Hội viên.
 • Từ ngày 28/12 – 06/12: Tiến hành kết nạp Hội viên.
 • Từ ngày 04/12 – 06/12: Tổng kết và báo cáo kết quả phát triển Hội viên.

Báo cáo: Các Liên Chi hội Sinh viên khoa sau khi hoàn thành công tác kết nạp Hội viên mới phải gửi ít nhất 03 tấm hình chất lượng ít nhất 1Mb báo cáo về lễ kết nạp của đơn vị và gửi về địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn và chuyển tiếp qua địa chỉ email tochucsv@ueh.edu.vn chậm nhất 24h ngày 29/11/2019.

Lưu ý: Các Liên Chi hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ.

Ban Thư ký HSV trường đề nghị các Liên Chi hội Sinh viên khoa chú trọng, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này. 

Mọi thắc mắc liên hệ: Nguyễn Thị Thu Trang – 0337937550 – thutrangc3hv@gmail.com hoặc Phùng Ngọc Vân – 0898318219 – phungngocvan2000@gmail.com (Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường).

 

 

 

Nơi nhận:

 • Cơ sở Hội;
 • Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Nhật Hoàng