TB V/v thực hiện báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên, Năm học 2018 – 2019

26/04/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------------------

Số : 16/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên,

Năm học 2018 – 2019

---------------

Nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong học năm học 2018 – 2019, qua đó tổng kết và làm cơ sở chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động Hội trong năm học 2019 – 2020; phát hiện để nhân rộng các mô hình giải pháp hay, sáng tạo. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các LCH SV khoa/KTX, Ban Điều hành/Ban Chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường thực hiện các nội dung sau:

I.NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Thực hiện báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 (từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018): 

 • Tổng hợp chương trình/hoạt động do đơn vị tổ chức (mẫu 02)
 • Báo cáo tổng kết học kỳ cuối 2018 và học kỳ đầu 2019:
  • LCH SV khoa/KTX báo cáo theo một phong trào “Sinh viên 5 tốt”, 02 chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh” và “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên” (có ý kiến xác nhận của Chi ủy – BCH khoa/ BGD TTDV KT đối với KTX)
  • CLB, Đội, Nhóm báo cáo theo chương trình hoạt động
 • Giới thiệu mô hình, giải pháp hay, sáng tạo (Tối đa 03 mô hình trên 1 đơn vị);
 • Báo cáo sơ kết số liệu: theo mẫu 01(LCH SV), mẫu 03 (CLB/Đ/N);

Lưu ý: Các chi hội, CLB/Đ/N trực thuộc LCH SV khoa/KTX sẽ được tổng hợp và báo cáo lồng vào nội dung báo cáo của LCH SV.

2.Thực hiện báo cáo khen thưởng:

a.Chỉ tiêu khen thưởng:

STT

ĐƠN VỊ

Giấy khen hiệu trưởng

Cá nhân

Giấy khen HSV trường

Cá nhân

1

KT

1

13

2

TC

1

13

3

KQM

1

13

4

KET

1

13

5

QT

1

11

6

TCC

1

11

7

NH

1

11

8

KTX4345

1

11

9

LLCT

1

9

10

KTX135

1

9

11

BIT

1

9

12

TTK

1

7

13

Luật

1

7

14

CLB, Đội, Nhóm cấp trường, cấp khoa

1

2

15

Ban chuyên môn

0

3

 

 

 

 

Đối với giấy khen cá nhân cấp Hội Sinh viên trường, yêu cầu ít nhất 40% dành cho khen thưởng các đồng chí hoạt động tại cấp Chi hội. Trường hợp cá nhân được khen thưởng giữ nhiều chức vụ trong tổ chức Hội, chỉ được đề xuất khen thưởng với chức vụ Hội cao nhất. 

b.Hướng dẫn thực hiện khen thưởng:

 • Thực hiện theo quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM theo quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12/2010 của BTV Đoàn trường.
 • Hồ sơ khen thưởng:
  • Báo cáo thành viên cá nhân của từng trường hợp đề nghị khen thưởng (theo mẫu KT-Mau01).
  • Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (theo mẫu KT-Mau02).
  • Công văn đề nghị khen thưởng (ghi rõ họ tên, lớp khóa, MSSV cá nhân được đề xuất, và có ý kiến của chi ủy khoa).

Lưu ý:

 • Ban Thư ký LCH SV khoa/KTX có trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp báo cáo sơ kết, báo cáo khen thưởng các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc.
 • Đối với các File Excel, khi nộp văn bản giấy phải chuyển sang File Word.

II.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Hoàn thành Báo cáo tổng hợp chương trình/hoạt động trước 23h00 ngày 30/04/2019.
 • Gửi báo cáo sơ kết và hồ sơ khen thưởng đến địa chỉ email tochucsv@ueh.edu.vn hạn chót 23h00 ngày 04/05/2019. Nộp văn bản giấy về VP Đoàn – Văn phòng A.217 vào ngày 06 - 07/5/2018.
 • Mọi thắc mắc liên lạc đồng chí Nhựt Linh – UVTK Hội Sinh viên trường (0971.968.979); Email: nhutlinh4311@gmail.com

Các trường hợp nộp trễ báo cáo sơ kết, đánh giá thành viên và hồ sơ khen thưởng sẽ không được xét khen thưởng. 

            Để thực hiện tốt công tác báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên của toàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chính xác và đầy đủ thông báo này.

(TẢI FILE TẠI ĐÂY)

 

 

 

Nơi nhận:

 • LCH SV các khoa, KTX;
 • CLB/ Đ/N trực thuộc khoa, Hội SV trường;
 • Website Đoàn – Hội;
 • Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng