TB V/v kết quả học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt năm 2020

07/01/2021

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-----------

Số: 02/TB-ĐHKT-HSV

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021


THÔNG BÁO

V/v kết quả học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt năm 2020

----------

Căn cứ Thông báo số: 19/TB-ĐHKT-HSV ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội sinh viên trường về chương trình học bổng Điểm sáng tương lai lần thứ 44, đợt năm 2020;

Căn cứ kết luận xét chọn của Ban Thư ký Hội sinh viên trường họp ngày 04 tháng 01 năm 2021;

Hội sinh viên trường trân trọng thông báo kết quả học bổng Điểm sáng tương lai lần thứ 44, đợt năm 2020 cho toàn thể sinh viên UEH hệ đại học chính quy từ khóa 43 đến khóa 45 (danh sách kèm theo).

Lưu ý:

 

 

 

 

Nơi nhận :

- Các cơ sở Hội;

- Website Đ-H;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------

Danh sách sinh viên nhận học bổng “Điểm sáng tương lai” năm 2020

kèm theo thông báo số: 02/TB-ĐHTK-HSV ngày 06/01/2021

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KHÓA

KHOA

1

Ban Thị Hồng Điệp

IB008

44

Kinh doanh quốc tế - Marketing

2

Nguyễn Tạ Thúy Hằng

IB008

44

Kinh doanh quốc tế - Marketing

3

Bùi Trần Khánh Vy

KM004

44

Kinh doanh quốc tế - Marketing

4

Phan Phương Nhi

IB003

44

Kinh doanh quốc tế - Marketing

5

Phan Thùy Linh

NH002

43

Ngân hàng

6

Nguyễn Thị Hà Giang

LA002

45

Luật

7

Nguyễn Thúy Vy

CL002

45

Quản trị

8

Phan Ngọc Mỹ Thanh

KN002

44

Kế toán

9

Mai Thị Mỹ Linh

ER001

45

Công nghệ thông tin kinh doanh

10

Phan Thị Yến Nhi

FN007

43

Tài chính

 

 

TIN NỔI BẬT