TB V/v gửi kế hoạch tổ chức hoạt động Văn hóa – Thể thao tại Trung tâm giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ đại học chính quy

27/04/2022