TB V/v góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2023

06/07/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

----------------

Số : 20-TB/ĐHKT-HSV

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam

 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2023

----------

Căn cứ và Kế hoạch Số: 04/KH-ĐHKT-HSV ngày 20/06/2020 về việc Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp và hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tiến hành triển khai góp ý văn kiện rộng rãi đến các Liên Chi hội Sinh viên Khoa/KTX, Clb/Đội/Nhóm các cấp, tất cả Chi hội và Hội viên. Nội dung cụ thể như sau:

 

1. Đóng góp ý kiến văn kiện trực tuyến

Ban Thư ký Liên Chi hội Sinh viên Khoa/KTX, BCN/BĐH các Clb/Đội/Nhóm, Ban Chấp hành Chi hội có trách nhiệm triển khai rộng rãi đến toàn thể Hội viên biết và thực hiện góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Tài liệu văn kiện dự thảo bao gồm: Báo cáo tổng kết công tác Hội và Phong trào Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 – 2020;  Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ 2018 - 2020; Phương hướng hoạt động công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2023.

  • Link tải văn kiện dự thảo: https://bit.ly/DuthaovankienDHHSVNKXII
  • Hình thức góp ý: Các bạn Hội viên có thể góp ý văn kiện trực tiếp thông qua đường link góp ý:   https://bit.ly/DuthaovankienDHHSVNKXII.
  • Thời gian góp ý: Từ 20h00 ngày 06/7/2020 đến 12h00 ngày 12/07/2020.

Góp ý văn kiện là nội dung quan trọng nhằm tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề nghị các cơ sở Hội thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này và đảm bảo tiến độ chung mà Hội Sinh viên Trường đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

  • BCH HSV Trường;
  • Các cơ sở Hội;
  • Lưu vp.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Nhật Hoàng