TB V/v chương trình học bổng Nam Long năm 2018

13/03/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 

 
   

Số:  10 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

TP. Hồ Chí Minh, ngày  12 tháng 3 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng Nam Long năm 2018

           

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức Chương trình học bổng Nam Long năm 2018, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên UEH hệ chính quy khóa 41, 42 thuộc các ngành Kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý.
 • Số suất: 10 suất.
 • Trị giá học bổng: 5.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện:
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có điểm trung bình tích lũy học kỳ gần nhất từ 7,0 trở lên.
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong học kỳ đầu 2018.
 • Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:
  • Đơn xin học bổng mô tả rõ hoàn cảnh thực tế của bản thân và gia đình, nêu rõ lý do xin học bổng (download mẫu đơn tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);.
  • Bảng điểm học kỳ gần nhất (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV).
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương hoặc bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2018 có công chứng.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/3/2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10

Điện thoại : (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

 

Nơi nhận:                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
 • Lưu: VT.                                                                                                    

                                                                                                                          (đã ký)

 

                                                                                                           ThS. Nguyễn Hoàng Sơn