TB V/v chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2018

10/04/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/TB-ĐHKT-HTSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2018

         Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy giai đoạn 2015-2017 trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” và căn cứ tình hình thực tế, nay Nhà trường thông báo Chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2018, cụ thể như sau:

 • Đối tượng:
  • Là sinh viên UEH các khóa 40, 41, 42 và 43 hệ đại học chính qui.
  • Tính đến thời điểm xét học bổng sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương (≥ 90%)  01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2018.
 • Trị giá học bổng:
  • Suất học bổng toàn phần: có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.
  • Suất học bổng bán phần: có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 01 học kỳ, theo số tín chỉ kế hoạch của từng khóa, từng chuyên ngành xét học bổng tương ứng.
 • Căn cứ để xét học bổng:

      Căn cứ để xét học bổng là kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và điểm rèn luyện của học kỳ cuối năm 2017.

 • Các mức học bổng:
  • Mức học bổng bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ 6.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;
  • Mức học bổng bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ 6.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.
 • Điều kiện: 
  • Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
  • Có kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
  • Tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng phải đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
  • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;
  • Còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

*    Lưu ý: sinh viên đã được Nhà trường xét trao học bổng khuyến khích học tập hoặc đã nhận học bổng từ nguồn tài trợ bên ngoài tương đương (≥ 90%) 01 suất học bổng toàn phần trở lên của học kỳ đầu năm 2018 sẽ không được xét học bổng này.

 • Hồ sơ tham gia học bổng:
  • Đơn đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
  • Bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2018 có công chứng hoặc Giấy chứng nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương) hoặc các giấy tờ có liên quan khác;
  • Bản photo Thẻ sinh viên và CMND.
 • Cách thức và thời hạn đăng ký:
  • Bước 1: sinh viên đăng ký online tại đường link: http://hocbong.ueh.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/04/2018.
  • Bước 2: sinh viên nộp hồ sơ gốc trước ngày 20/04/2018 tại

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10

Điện thoại : (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

 

                                                                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

             Nơi nhận:

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                                                                             (đã ký)
 • Lưu: VT.

                                                                                                                                                          Huỳnh Thúc Định