TB V/v chương trình Học bổng Hessen năm 2018

20/03/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 12/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình Học bổng Hessen năm 2018


 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Văn phòng Hessen tại Việt Nam tổ chức Chương trình học bổng Hessen năm 2018 dành cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên khóa 41, 42, 43 hệ chính quy.
 • Số lượng: 03 suất
 • Trị giá học bổng: 216 Euro/suất
 • Điều kiện được xét cấp học bổng:
  • Điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 7,5 trở lên;
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
  • Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác;
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2018.
 • Hồ sơ đăng ký học bổng gồm có:
  • Tờ khai thông tin cá nhân và Giấy chứng nhận (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn): yêu cầu viết tay;
  • Bảng điểm học kỳ cuối năm 2017 (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);
  • Bản sao Giấy chứng nhận Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo năm 2018 hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, dân tộc thiểu số (có xác nhận của địa phương),…;
  • Giấy chứng nhận các hoạt động xã hội.
 • ­Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/3/2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10

Điện thoại: (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

                                                                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                               

                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                                               

                                                                                                                             Huỳnh Thúc Định

Nơi nhận:

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.