TB V/v chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2017

25/10/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

----------------------------

Số: 137/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2017

-------------------------

         Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017; Nhằm khuyến khích, động viên các tân sinh viên của Trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tổ chức chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2017, cụ thể như sau:

-         Đối tượng: là tân sinh viên khóa 43 hệ chính quy của Trường.

-         Số lượng học bổng: 04 suất.

-         Trị giá học bổng: 16.000.000 đồng/suất.

-         Điều kiện nhận học bổng:

+       Sinh viên có điểm đầu vào từ 21.5 điểm trở lên;

+       Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

+       Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2017.

-         Hồ sơ xin học bổng gồm có:

+       Đơn xin học bổng (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+       Giấy triệu tập trúng tuyển của Trường (bản photo công chứng);

+       Bản sao Giấy chứng nhận Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo năm 2017 hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn (trình bày cụ thể, có xác nhận của địa phương);

+       Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);

+       CMND (bản photo công chứng).

-         Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2017.

-         Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10

Điện thoại: (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

 

Nơi nhận:

-       Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-       Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

ThS. Phan Thị Thu Hằng