TB chương trình học bổng KMS năm 2018

15/12/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------------

Số: 163/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng KMS năm 2018

---------------

       Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017; Nhằm khuyến khích, động viên sinh viên vượt khó học giỏi, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam tổ chức Chương trình học bổng KMS năm 2018, cụ thể như sau:

1.   Học bổng Tài năng:

-      Trị giá học bổng: 5.000.000 đồng/suất cơ hội làm việc tại KMS Technology.

-      Số lượng: 10 suất cho các trường.

-      Đối tượng: Sinh viên UEH hệ đại học chính quy khóa 40 thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.

-      Điều kiện

+     Có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên;

+     Có khả năng đọc, viết tiếng Anh tốt.

2.   Học bổng Vượt khó học tốt:

-      Trị giá học bổng: 5.000.000 đồng/suất cơ hội làm việc tại KMS Technology.

-      Số lượng: 7 suất cho các trường.

-      Đối tượng: Sinh viên UEH hệ đại học chính quy khóa 40, 41, 42 thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.

-      Điều kiện

+     Có hoàn cảnh khó khăn;

+     Có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên.

v Lưu ý: Sinh viên chỉ được chọn 1 trong 2 học bổng để ứng tuyển.

3.   Hồ sơ tham gia học bổng:

-       Thư ứng tuyển học bổng (Sinh viên tự soạn, khuyến khích sử dụng tiếng Anh);

-       CV (Khuyến khích sử dụng tiếng Anh);

-       Bảng điểm (Có thể tiếng Anh/tiếng Việt).

4.   Cách thức nộp hồ sơ: sinh viên nộp hồ sơ qua email career@kms-technology.com với tiêu đề như sau:

-      Đối với Học bổng Tài năng: Ứng tuyển chương trình học bổng tài năng KMS năm 2017-2018.

-      Đối với Học bổng Vượt khó học tốt: Ứng tuyển chương trình học bổng vượt khó học tốt KMS năm 2017-2018.

5.   Quy trình xét duyệt:

-       Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 31/12/2017;

-       Phỏng vấn: dự kiến từ 02 - 05/01/2018;

-       Thông báo kết quả: trong vòng 7 ngày kể từ ngày phỏng vấn.

6.   Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về Học bổng, vui lòng liên hệ chị Phan Thanh Trúc, Senior Marketing Coordinator, Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam.

-       Điện thoại: 0909 810 182.

-       Email: trucphan@kms-technology.com

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ThS. Nguyễn Hoàng Sơn