TB Về việc chương trình học bổng KMS năm 2018

10/09/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------------

Số: 57/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 9 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng KMS năm 2018

---------------

       Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm khuyến khích, động viên sinh viên vượt khó học giỏi, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty KMS Technology tổ chức Chương trình học bổng KMS năm 2018, cụ thể như sau:

 1. Học bổng Tài năng:
 • Trị giá học bổng: 3.000.000 đồng/suất cơ hội làm việc tại KMS Technology.
 • Số lượng (dự kiến): 02 suất.
 • Đối tượng: Sinh viên UEH hệ đại học chính quy khóa 41, 42 thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.
 • Điều kiện:
  • Có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên;
  • Có khả năng đọc, viết tiếng Anh tốt.
 1. Học bổng Vượt khó học tốt:
 • Trị giá học bổng: 4.000.000 đồng/suất cơ hội làm việc tại KMS Technology.
 • Số lượng (dự kiến): 3 suất.
 • Đối tượng: Sinh viên UEH hệ đại học chính quy khóa 41, 42, 43 thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.
 • Điều kiện:
  • Có hoàn cảnh khó khăn;
  • Có điểm trung bình tích lũy từ 6.5 trở lên.
  • Lưu ý: Sinh viên chỉ được chọn 1 trong 2 học bổng để ứng tuyển.
 1. Hồ sơ tham gia học bổng:
 • Thư nguyện vọng (motivation letter);
 • Sơ yếu lý lịch (CV);
 • Bảng điểm quá trình học tập (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV).
 1. Cách thức nộp hồ sơ: sinh viên nộp hồ sơ qua email career@kms-technology.com với tiêu đề như sau:
 • Đối với Học bổng Tài năng: Ứng tuyển chương trình học bổng tài năng KMS năm 2018-2019.
 • Đối với Học bổng Vượt khó học tốt: Ứng tuyển chương trình học bổng vượt khó học tốt KMS năm 2018-2019.
 1. Quy trình xét duyệt:
 • Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 30/9/2018;
 • Phỏng vấn: dự kiến từ 08 - 19/10/2018, sinh viên được chọn sẽ được thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau;
 • Thông báo kết quả: trong vòng 01 – 02 tuần kể từ ngày phỏng vấn.
 1. Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về Học bổng, vui lòng liên hệ chị Phan Thanh Trúc, Senior Brand Executive, Công ty KMS Technology.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-  Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 Huỳnh Thúc Định