TB V/v Kiểm tra chất lượng con dấu của các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên

16/04/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

------------------

Số: 14/TB-ĐHKT-HSV

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra chất lượng con dấu của các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên

----------

Nhằm kiểm tra chất lượng con dấu, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, cho các đơn vị trực thuộc sự quản lý của Hội Sinh viên trường. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh thông báo:

  1. Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 22/04/2019, các đơn vị trực thuộc sự quản lý của Hội Sinh viên (các LCHSV Khoa/KTX, các CLB/Đội/Nhóm, các Ban chuyên môn,…) kiểm tra chất lượng con dấu của các đơn vị mình.
  2. Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 25/04/2019, những trường hợp mộc đã bị hư hỏng (dưới 50%), các đơn vị vui lòng gửi Công văn đề nghị thay mộc (kèm hình ảnh minh chứng và tóm tắt sơ lược về tình trạng con dấu) về mail tochucsv@ueh.edu.vn (Lưu ý: nộp cả file giấy và con dấu cũ về văn phòng A.217)
  3. Ban Tổ chức – Xây dựng Hội sẽ tiến hàng thẩm định lại mộc và cấp con dấu mới với những trường hợp thật sự cần thiết từ ngày 25/04/2019 đến ngày 10/05/2019

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các LCHSV Khoa/KTX, các CLB/Đội/Nhóm và các đơn vị liên quan được biết để thuận tiện và phối hợp thực hiện công tác.

Mọi thông tin liên quan đến Ban trong quá trình thay đổi này, xin vui lòng liên hệ đồng chí Bùi Nhựt Linh – 0971.968.979 – nhutlinh4311@gmail.com

 

Nơi nhận:                                                                                                    

  • LCHSV khoa/KTX
  • CLB/Đội/Nhóm
  • Ban Chuyên môn
  • Website Đoàn – Hội;
  • Lưu: VP.

TM. BTK  HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng