TB V/v kết quả học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 1 năm 2019

20/03/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------

Số: 10  /TB-ĐHKT-HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 03 năm 2019

                                   

 

THÔNG BÁO

V/v kết quả học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 1 năm 2019

----------

Căn cứ Thông báo số: 08/TB-ĐHKT-HSV ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Hội sinh viên trường về chương trình học bổng Điểm sáng tương lai lần thứ 42, đợt 1 năm 2019;

Căn cứ kết luận xét chọn của Ban Thư ký Hội sinh viên trường họp ngày 19 tháng 03 năm 2019;

Hội sinh viên trường trân trọng thông báo kết quả học bổng Điểm sáng tương lai lần thứ 42, đợt 1 năm 2019 cho toàn thể sinh viên UEH hệ đại học chính quy (danh sách kèm theo).

Lưu ý:

Sinh viên thắc mắc về kết quả học bổng vui lòng liên hệ về địa chỉ email bantinhnguyen@ueh.edu.vn từ 20/03/2019 đến 23/03/2019.

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- Các cơ sở Hội;

- Website Đ-H;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Trần Nhật Hoàng

-----------------------------------

Danh sách sinh viên nhận học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 1 năm 2019

kèm theo thông báo số: 10/TB-ĐHTK-HSV ngày 20/3/2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KHÓA

KHOA

1

Châu Thị Thảo Nguyên

DC043

44

Kế toán

2

Nguyễn Thị Bích Hạnh

DC044

44

Kế toán

3

Nông Văn Lập

AG001

42

Kinh tế

4

Châu Quốc Thái

NH005

42

Ngân hàng

5

Đinh Thị Ngọc Phượng

NH005

43

Ngân hàng

6

Vương Kiều Kim Ngân

KC001

43

Lý luận chính trị

7

Vũ Thị Tú Dương

TF001

43

Toán – Thống kê

8

Nguyễn Đoàn Yến Nhi

ER001

44

Công nghệ thông tin kinh doanh

9

Nguyễn Huy Toàn

DC007

44

Kinh tế

10

Trần Thanh Tài

NH004

43

Ngân hàng