Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ XI (2018 - 2020)

28/05/2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

-----

Số: 01/QĐ-BCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường

ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ XI (2018 - 2020)

-----------

 

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường lần thứ 2.

 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XI (2018 - 2020). (Nội dung quy chế đính kèm)

 

Điều 2. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Đoàn - Hội trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • HSV Thành phố: Ban TNTH, Ban Tổ chức, Văn phòng, UBKT (để thông tin);
 • Đảng ủy - Ban Giám hiệu (để thông tin);
 • BCH HSV Trường, UBKT (để thực hiện);
 • Các LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N cấp trường
 • Website Đoàn – Hội trường;
 • Lưu VP.

 

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

-----

Số: 01/QĐ-BCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ XI (2018 - 2020)

(Ban hành kèm Quyết định số: 01/QĐ-BCH, ngày 25/05/2018

của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

---------

            Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường (từ đây gọi tắt là Ban Chấp hành) là cơ quan lãnh đạo của HSV Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh giữa 2 kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, HSV thành phố và Hội viên về các mặt hoạt động của Hội Sinh viên trường. Ban Chấp hành là cơ quan đại diện đầy đủ, toàn diện của hội viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong các hoạt động liên quan đến sinh viên.

            Hoạt động của Ban Chấp hành phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Hội, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ, tăng cường trách nhiệm cá nhân các ủy viên Ban Chấp hành

ĐIỀU I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH:

 1. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường:
 • Tổ chức thực hiện, chỉ đạo và hướng dẫn hội viên, cơ sở Hội và thành viên của Hội thực hiện Điều lệ Hội, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Trung ương Hội, Hội Sinh viên thành phố, và nghị quyết của đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XI (2018 - 2020)
 • Phối hợp với Đoàn TNCS trường, các phòng ban trong trường, các tổ chức kinh tế, xã hội để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên tại trường.
 1. Quyền hạn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường :
 • Thảo luận, quyết định chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên theo học kỳ, năm học.
 • Xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội trong từng học kỳ, năm học.
 • Kiện toàn nhân sự bổ sung vào Ban Chấp hành khi cần thiết tại các hội nghị của Ban Chấp hành hoặc Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ. Chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

ĐIỀU II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG, BAN CHUYÊN MÔN:

1. Ban chấp hành HSV trường có nhiệm vụ như sau

- Tham gia xây dựng, biểu quyết và lãnh đạo tập thể những nội dung công việc, nghị quyết, chương trình hành động của Hội Sinh viên trường, tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội Sinh viên trường và tham gia các chương trình do Hội Sinh viên trường tổ chức.

- Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường được phân công tham gia ít nhất một mảng công tác theo nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần XI. Có nhiệm vụ đề xuất các biện pháp và phương thức tổ chức thực hiện chương trình công tác Hội hàng năm, phong trào, đề án, chương trình, công trình được phân công.

- Trực tiếp tổ chức, triển khai hoặc phối hợp để thực hiện có kết quả chương trình công tác Hội thuộc lĩnh vực mình phụ trách, tham gia xây dựng và hoạt động cùng cơ sở Hội đơn vị mình.

- Các Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên trường được cung cấp những tư liệu, tài liệu và các thông tin trong hệ thống Hội.

          2. Các ban chuyên môn:

          - Tham mưu cho Ban Thư ký các chương trình, kế hoạch hoạt động của theo nội dung chuyên môn của ban được phân công.

          - Tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch, chương trình đã được duyệt.          - Tham mưu cho Ban Thư ký Hội Sinh viên trường quyết định về bộ máy của ban. Thực hiện việc phân công, quản lý, đánh giá và đề xuất khen thưởng các thành viên trong ban.

 

ĐIỀU III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG:

 1. Triệu tập các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, tổ chức chuẩn bị chu đáo những nội dung công việc của Hội Sinh viên trường đưa ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường thảo luận và quyết định, thông qua.Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội lần thứ Xvà các nghị quyết của Ban Chấp hành.
 2. Giải quyết những vấn đề về công tác tổ chức, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật theo điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Đoàn cấp trên.
 3. Quyết định tổ chức các ban chuyên môn, văn phòng Đoàn trường.
 4. Tổ chức kiểm tra và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành, Đảng ủy và Hội Sinh viên thành phố. Báo cáo định kỳ với BCH về công tác chỉ đạo giữa 2 kỳ hội nghị.
 5. Giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Thường vụ Đoàn trường. Định kỳ có thông tin, báo cáo, trao đổi về tình hình công tác Hội và phong trào sinh viên trường.

 

ĐIỀU IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ:

 1. Bao gồm đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch, thay mặt Ban Thư ký điều hành công việc hàng ngày của Hội, theo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thư ký;
 2. Chỉ đạo hoạt động của các ban chuyên môn, các LCH Sinh viên khoa/viện/KTX; Các chi hội và Câu lạc bộ, đội, nhóm các cấp, phối hợp với các đơn vị thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy trường và của Hội Sinh viên thành phố theo sự phân công.
 3. Thực hiện chế độ hội ý; tuân thủ việc ban hành, ký duyệt văn bản theo đúng chế độ ban hành, ký duyệt, lưu trữ văn bản trong hệ thống Hội.

* Chủ tịch:

Là người đứng đầu của Hội Sinh viên thành phố, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng ủy - Ban Giám Hiệu, Hội Sinh viên thành phố về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng ủy trường, nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố, nghị quyết của Đại hội Hội Sinh viên lần thứ XI và nghị quyết của Ban Chấp hành về công tác Hội và phong trào sinh viên; đề xuất những vấn đề lớn để Ban Chấp hành, Ban Thư ký xem xét và quyết định.

 • Đại diện Hội Sinh viên trường giữ mối liên hệ với Hội Sinh viên thành phố để thông tin, đề xuất ý kiến về những chủ trương, biện pháp tổ chức hoạt động ở cấp cơ sở và cấp thành.
 • Quyết định các vấn đề tài chính của Hội từ các nguồn ủng hộ, nguồn kinh phí do Hội sinh viên trường vận động và nguồn kinh phí do nhà trường cấp đảm bảo các quy định về tài chính hiện hành.

* Phó Chủ tịch Thường trực:

 • Giúp Chủ tịch nắm tình hình chung, điều hành và xử lý công việc hàng ngày của Hội Sinh viên trường.
 • Tổ chức và kiểm tra các hoạt động thường xuyên của Hội Sinh viên trường đề xuất biện pháp tổ chức các chương trình hoạt động trọng tâm cấp trường.
 • Theo dõi, tổ chức phối hợp công tác giữa các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, được Chủ tịch ủy quyền xử lý phân công nhiệm vụ cho các cán bộ chuyên trách của Hội trong quá trình điều hành.
 • Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của cơ sở Hội, các câu lạc bộ, đội nhóm cấp trường và các đơn vị trực thuộc.

* Các Phó Chủ tịch khác:

 • Tham gia xem xét và đề xuất các biện pháp thực hiện các phong trào, chương trình trọng tâm của Hội.
 • Theo dõi, đề xuất các chương trình hỗ trợ đối với các hoạt động phục vụ cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của sinh viên.
 • Hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động của cơ sở Hội, câu lạc bộ, đội nhóm thuộc Hội Sinh viên trường đã được phân công phụ trách.

ĐIỀU V : CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Chế độ hội nghị:

            - Hội nghị Ban Chấp hành định kỳ 3 tháng 1 lần, do Ban Thư ký triệu tập; khi cần thiết thì triệu tập hội nghị bất thường. Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng do ban Thư ký quyết định.

            - Hội nghị Ban Thư ký định kỳ mỗi tháng 1 lần vào tuần cuối của tháng, khi cần thiết BanThư ký có thể tổ chức họp bất thường.

            - Hội nghị làm việc đúng giờ ghi trong thư mời. Tất cả các hội nghị, họp của Ban Chấp hành, ban Thư ký đều thông qua thư mời bằng thư điện tử (Email) ít nhất trước 1 tuần và trên lịch công tác tuần của Đoàn - Hội trường.

            - Những vấn đề quan trọng đặt ra tại hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thư ký phải được thảo luận dân chủ để đi đến nhất trí cao và phải được kết luận, biểu quyết theo quy định Điều lệ Hội. Trong trường hợp có những vấn đề chưa kết luận được, Ban Chấp hành ủy quyền lại cho Ban Thư ký bàn bạc quyết định hoặc chuẩn bị hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp kế tiếp thảo luận, biểu quyết.

            - Ủy viên Ban Chấp hành không tham gia sinh hoạt Ban Chấp hành 3 kỳ họp trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì xóa tên trong Ban Chấp hành.

2. Chế độ đi cơ sở:

            - Mỗi ủy viên Ban Chấp hành có chế độ làm việc định kỳ, tham dự các hoạt động với cơ sở Hội đặc biệt là kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở phát hiện vấn đề tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chủ trương lớn của Ban Chấp hành

            - Mỗi ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm tham dự các hoạt động của cơ sở theo sự phân công của Ban Thư ký.

 3. Chế độ công bố các văn bản:

            - Các văn bản sau khi được dự thảo phải thông qua Thường trực duyệt trước khi phát hành. Việc công bố các văn bản được thực hiện chậm nhất 3 ngày sau khi được thông qua.

            - Chủ tịch ký các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các văn,  các văn bản và quyết định về công tác tổ chức cán bộ, các văn bản liên quan đến Thường trực Hội các đơn vị, văn bản gửi Đảng uỷ, Hội Sinh viên thành phố về tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên trường, văn bản khen thưởng, kỷ luật.

            - Phó Chủ tịch Thường trực ký các báo cáo, chương trình công tác quý, 6 tháng, năm và các văn bản được Chủ tịch ủy nhiệm.

            - Phó Chủ tịch chuyên trách ký các văn bản do Chủ tịch ủy nhiệm.

            - Chánh Văn phòng ký thư mời, thông báo liên quan đến công việc hành chánh của Hội.

            - Trưởng Ban Kiểm tra ký các văn bản của Ban Kiểm tra.

            - Các văn bản sau khi được công bố phải được lưu trữ tại Văn phòng theo chế độ lưu trữ văn thư.

            - Dự thảo các quyết định (nghị quyết, quyết định, chỉ thị…) về mặt công tác nào do ủy viên Thư ký phụ trách công tác đó chuẩn bị. Thẩm quyền ký ban hành các văn bản của Hội Sinh viên trường được Ban Thư ký quy định riêng. Việc công bố các văn bản chậm nhất là 7 ngày kể từ khi được thông qua...

            4. Chế độ tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định:

            - Các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành và Ban Thư ký đều phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, sơ tổng kết một cách nghiêm túc.

            - Các quyết định về mặt công tác nào thì đồng chí ủy viên Thư ký phụ trách lĩnh vực được phân công chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện.

            - Ban Thư ký có chương trình chỉ đạo điểm, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thư ký trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và thông báo chung cho toàn cơ sở Hội rút kinh nghiệm.

            - Các ban chuyên môn có trách nhiệm giúp Ban Thư ký theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định theo chức trách từng ban.

            5. Chế độ thông tin, báo cáo :

            - Tại hội nghị định kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thư ký báo cáo tình hình chung và những công việc đã giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị.

            - Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Văn phòng Đoàn - Hội trường có trách nhiệm thông tin báo cáo tình hình chung cho ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thư ký.

            - Các ban chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Các đồng chí Trưởng ban chịu trách nhiệm về nội dung các báo cáo trên, đồng thời cung cấp những thông tin có liên quan đến đơn vị, lĩnh vực phụ trách cho Văn phòng theo yêu cầu của Thường trực.

 

 

 

ĐIỀU VI : CÔNG TÁC PHỐI HỢP

1. Ban Chấp hành chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy trường và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Sinh viên thành phố. Ban Chấp hành có trách nhiệm :

            - Tham mưu cho Thường trực Đảng ủy có chế độ làm việc định kỳ với Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, thường xuyên báo cáo tình hình và thỉnh thị với Đảng ủy trường để giải quyết các vấn đề có liên quan công tác Hội và phong trào sinh viên. Tham gia góp ý xây dựng các nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy trường liên quan đến công tác thanh niên và tuyên truyền vận động, tổ chức cho đoàn viên, sinh viên thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng.       

            - Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở Hội các cấp thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường. Thường xuyên báo cáo tình hình, góp ý công tác lãnh đạo và nội dung chỉ đạo của Hội Sinh viên thành phố.

2. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể khác trong trường để tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến đoàn viên, sinh viên trường:          

            - Tham gia góp ý các vấn đề liên quan đến sinh viên; tham gia tuyên truyền vận động và tổ chức cho hội viên, sinh viên thực hiện các hoạt động của trường.

            - Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được phép hoạt động trong trường thông qua việc phối hợp hoạt động giữa các bên để thực hiện các chương trình liên quan đến hội viên, sinh viên.

3. Với Đoàn trường:

            - Ban Chấp hành, Ban Thư ký có mối liên hệ phối hợp công tác chặt chẽ và thường xuyên với Ban Chấp hành Đoàn trường.    

            - Ban Chấp hành, Ban Thư ký có trách nhiệm thông tin đến Đoàn trường để chỉ Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở trực thuộc giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Hội và làm nòng cốt xây dựng tổ chức cơ sở của Hội; thường xuyên gặp gỡ bộ phận thường trực Đoàn để bàn bạc, phối hợp tổ chức các chương trình hành động của sinh viên.

ĐIỀU VII. MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 1. Đối với các Ban ngành, đoàn thể:
 • Phối hợp với các phòng ban, khoa, viện, tổ chức đoàn thể giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên và liên kết tổ chức những phong trào theo yêu cầu nhiệm vụ chung đáp ứng nguyện vọng của sinh viên trường.
 1. Đối với  các đơn vị trực thuộc : 
 • Ban Chấp hành giao cho Ban Thư ký xem xét, chỉ đạo các hoạt động của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo quyền lợi cho phong trào sinh viên và tổ chức Hội.
 • Ban Thư ký Hội Sinh viên trường cho ý kiến và quyết định về nhân sự của các đơn vị trực thuộc. Theo dõi hoạt động và xây dựng qui chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

ĐIỀU VIII. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, SƠ KẾT, TỔNG KẾT:

 1. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội Sinh viên trường và quy định các cơ sở Hội báo cáo kết quả thực hiện trong các cấp bộ Hội.
 2. Chậm nhất là 6 tháng sau khi triển khai, Hội Sinh viên trường phải tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, chuyên đề của Hội. Sau 1 năm tổ chức tổng kết, khen thưởng, bổ sung kế hoạch chỉ đạo.

ĐIỀU IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

 1. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành có hiệu lực thi hành khi có 2/3 tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường thông qua.
 2. Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên trường phải chấp hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ XI (2018 - 2020). Định kỳ hàng năm có thông báo kết quả thực hiện quy chế với Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên trường. Văn phòng trường, bộ phận Đoàn - Hội trực tiếp theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế.
 3. Việc sửa đổi hoặc bổ sung quy chế do Ban chấp hành Hội Sinh viên trường quyết định.

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ XI (2018 - 2020)