QĐ V/v thành lập lâm thời Câu lạc bộ Guitar (UEHG) trực thuộc Hội Sinh viên trường

13/12/2017

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-----------------------

Số:  104/QĐ-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập lâm thời Câu lạc bộ Guitar (UEHG)

trực thuộc Hội Sinh viên trường

---------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-         Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;

-         Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM;

-         Căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng của Hội viên, Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM;

-         Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuẩn y thành lập lâm thời Câu lạc bộ Guitar (UEHG)

Điều 2: Chuẩn y Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Guitar (UEHG) gồm 07 đồng chí có tên sau đây:

STT

Họ

Tên

Lớp

Khóa

Chức vụ

1

Nguyễn Lê

Kha

MR004

41

Chủ nhiệm

2

Phạm Hoàng

Phúc

KM003

41

Phó chủ nhiệm

3

Trịnh Quang

Huy

CL001

41

Phó chủ nhiệm

4

Nguyễn Đức

Huy

BS001

41

Ủy viên BCN

5

Nguyễn Thụy Bích

Thảo

KN008

42

Ủy viên BCN

Điều 3:  Câu lạc bộ Guitar (UEHG) có trách nhiệm tổ chức các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Hội, quy chế hoạt động trong hệ thống Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 4: Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội, Ban Chủ nhiêm lâm thời Câu lạc bộ Guitar (UEHG) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

-Như điều 4;

-Website Đoàn – Hội;

-Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng