QĐ V/v thành lập các Chi hội Khóa 45 – Đại học chính quy (2019 – 2023) và phân công LCHSV khoa quản lý

18/09/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

----------

Số:  62/QĐ-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập các Chi hội Khóa 45 – Đại học chính quy (2019 – 2023)

và phân công LCHSV khoa quản lý

------------------

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

  • Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X;
  • Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
  • Phân công các LCHSV khoa quản lý và hướng dẫn sinh hoạt các Chi hội Khóa 45 – Đại học chính quy (2019 – 2023) như sau:
  • Xét đề nghị của Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập 66 Chi hội Khóa 45 – Đại học chính quy (2019 – 2023) tương ứng với 111 lớp học theo biên chế: Danh sách đính kèm.

Điều 2: Nhiệm kỳ của BCH Chi hội lớp đại cương là 1 năm; nhiệm kỳ BCH lớp chuyên ngành, chất lượng cao (CLC) và cử nhân tài năng (CNTN) là 4 năm.

Điều 3: Phân công các LCHSV khoa quản lý và hướng dẫn sinh hoạt các Chi hội Khóa 45 – Đại học chính quy (2019 – 2023) như sau:

 

STT

Đơn vị

Chi hội lớp
đại cương

Chi hội lớp
chuyên ngành, CLC

1

LCHSV khoa Kinh tế

01 – 02; 03 – 04; 05 – 06; DC007

TGC001

2

LCHSV khoa Lý luận chính trị

08; 09 – 10

 

3

LCHSV khoa Quản trị

 

11 – 12; 13 – 14; 15 – 16; 17 – 18; 19

ADC01; ADC02; ADC03

4

LCHSV khoa Kinh doanh quốc tế –  Marketing

20; 21 – 22; 23 – 24;  25 – 26;

IBC01; IBC02; IBC03; IBC04;  IBC05, KMC01, MRC01

5

LCHSV khoa Tài chính công

27 – 28; 29 – 30;  31 – 32

 

6

LCHSV khoa Tài chính

33 – 34; 35 – 36

FNC01; FNC02; FNC03; FNC04; FNC05; FNC06, PM001

7

LCHSV khoa Ngân hàng

37 – 38; 39 – 40; 41

NHC01

8

LCHSV khoa Kế toán

42; 43 – 44; 45 – 46;47 – 48; 49 – 50; 51 – 52; 53 – 54;

KNC01; KNC02; KIC01; KIC02; KIC03

9

LCHSV khoa Toán – Thống kê

57 – 58;

TK001; TK002

10

LCHSV khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

59 – 60; 61 – 62;

ST001

11

LCHSV khoa Luật

63 – 64; 65

LAC01

12

LCHSV khoa Ngoại ngữ kinh tế

 

AV001; AV002;  AV003

 

Điều 4Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường và các LCHSV khoa có trách nhiệm hướng dẫn, chuẩn bị nhân sự, thực hiện các thủ tục thành lập chi hội theo đúng Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

 Điều 5: Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường, các LCHSV khoa, Chi hội khóa 45 – ĐHCQ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

 

 

Nơi nhận:

  • Như điều 5
  • Website;
  • Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

----------

 

 

DANH SÁCH THÀNH LẬP HỘI KHÓA 45 –
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (2019 – 2023)

(Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 45 - Đại học chính quy (2019 - 2023)

---------------

STT

Tên lớp

Ngành/ Chuyên ngành

1

DC001 – DC065

Lớp đại cương

2

KIC01 – KIC03

Kiểm toán CLC

3

IBC01 – IBC05

Kinh doanh quốc tế CLC

4

MRC01

Marketing CLC

5

ADC01 – ADC03

Quản trị CLC

6

FNC01 – FNC06

Tài chính CLC

7

LAC01

Luật kinh doanh CLC

8

QB001

Quản trị bệnh viện

9

AV001 – AV003

Tiếng Anh thương mại

10

ISB01 – ISB06

Lớp cử nhân tài năng

11

KM001 – KM004

Kinh doanh thương mại

12

MR001 – MR003

Marketing

13

LH001

Quản trị lữ hành

14

TK001 – TK002

Thống kê kinh doanh

15

ST001

Công nghệ phần mềm

16

PM001

Quản lý công

17

TGC01

Thẩm định giá

18

KMC01

Kinh doanh thương mại CLC

19

NHC01

Ngân hàng CLC

20

KNC01 – KNC02

Kế toán doanh nghiệp