QĐ V/v ban hành Hướng dẫn khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận trong công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ 2020 – 2023

29/01/2021

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

------------

Số: 16/QĐ-ĐHKT-HSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Hướng dẫn khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận trong công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ 2020 – 2023

-------------

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

          - Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên;

          - Căn cứ Quyết định số 21-QĐ/TWHSV ngày 11 tháng 04 năm 2019 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023;

          - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Hướng dẫn khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023.

          Điều 2: Văn phòng Hội Sinh viên trường, các Liên Chi hội Sinh viên khoa/KTX, các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Các đồng chí UV BCH HSV trường;

- Các Ban Chuyên môn trực thuộc HSV trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận trong công tác Hội và phong trào sinh viên

trường Đại học Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHKT-HSV ngày 27 tháng 01 năm 2021

của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Đối tượng áp dụng:
 • Các cán bộ Hội, hội viên, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác.
 • Cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào sinh viên.
 1. Nguyên tắc khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận:
 • Kịp thời, chính xác, công khai, công bằng.
 • Cá nhân, tập thể được khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận phải thực sự tiêu biểu, xứng đáng là gương sáng cho cá nhân, tập thể khác noi theo.
 • Không xét khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận đối với những trường hợp cá nhân, tập thể đang nhận hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng thủ tục và thời gian quy định.
 1. DANH HIỆU THI ĐUA
 1. Đối với LCH SV khoa/KTX:
 • Đối với cá nhân:
 • Khen thưởng hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên
 • Giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt”
 • Giấy chứng nhận các cuộc thi, chương trình, hoạt động thể dục thể thao
 • Giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc các chiến dịch/chương trình tình nguyện
 • Đối với tập thể:
 • Khen thưởng LCH SV khoa/KTX, khen thưởng CLB/Đ/N hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên
 • Giấy chứng nhận “Tập thể Sinh viên 5 tốt”
 • Giấy chứng nhận các cuộc thi, chương trình, hoạt động thể dục thể thao
 1. Đối với Câu lạc bộ/Đội/Nhóm:
 • Giấy chứng nhận thành viên tham gia tích cực trong hoạt động của CLB/Đ/N
 • Giấy chứng nhận các cuộc thi, chương trình, hoạt động thể dục thể thao
 1. SỐ LƯỢNG VÀ THỜI ĐIỂM KHEN THƯỞNG, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
 1. Số lượng khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận:
 • Khen thưởng (cá nhân):
 • Khoảng 1% tổng số lượng hội viên của LCH SV khoa/KTX
 • Số lượng cụ thể sẽ được đề cập trong các thông báo của từng thời điểm khen thưởng
 • Cấp Giấy chứng nhận:
 • Tối đa 30% của tổng số lượng thành viên đối với Giấy chứng nhận thành viên tham gia tích cực trong hoạt động CLB/Đ/N
 • Tùy thuộc vào tiêu chuẩn xét chọn đối với Giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt”; tiêu chuẩn đánh giá kết quả đối với Giấy chứng nhận các cuộc thi, chương trình, hoạt động thể dục thể thao
 • Tối đa 30% của tổng số lượng chiến sĩ tham gia chiến dịch/chương trình tình nguyện đối với Giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc chiến dịch/chương trình tình nguyện
 1. Thời điểm khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận:
 • Khen thưởng:
 • Các đợt Đại hội LCH SV khoa/KTX trực thuộc Hội Sinh viên trường
 • Các đợt tổng kết năm học của Đoàn TN – Hội SV trường
 • Cấp Giấy chứng nhận:
 • Các đợt Đại hội CLB/Đ/N trực thuộc Hội Sinh viên trường
 • Các cuộc thi, chương trình, hoạt động thể dục thể thao
 • Các chiến dịch/chương trình tình nguyện cấp trường trở lên

(MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẠI ĐÂY)

 

 1. QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN:
 1. Quy trình khen thưởng HSV trường:

Bước 1: LCH SV khoa/KTX, BĐH/BCN CLB/Đ/N tiến hành họp thảo luận đề xuất các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác Hội và phong trào sinh viên.

Bước 2: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ khen thưởng gồm các văn bản sau:

 • Công văn đề xuất khen thưởng có xác nhận của Chi ủy – BCN khoa đối với LCH SV khoa, có ý kiến của Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đối với LCH SV KTX;
 • Biên bản họp xét khen thưởng;
 • Danh sách trích ngang thành tích các cá nhân, tập thể được đề xuất.

Bước 3: Gửi hồ sơ khen thưởng đến địa chỉ mail tochucsv@ueh.edu.vn, cc mail hoisinhvien@ueh.edu.vn. Nộp hồ sơ văn bản giấy về VP Đoàn – Hội B2.603, thời gian nộp hồ sơ giấy tùy thuộc vào từng đợt thông báo khen thưởng.

Bước 4: Sau quá trình xem xét, thảo luận của BCH HSV trường, các cá nhân, tập thể phù hợp tiêu chuẩn sẽ được trao giấy khen trực tiếp trong từng đợt khen thưởng.

 1. Quy trình cấp Giấy chứng nhận:

Bước 1: Đơn vị rà soát và kiểm tra chính xác thông tin của cá nhân, tập thể được cấp Giấy chứng nhận.

Bước 2: Chuẩn bị Giấy chứng nhận theo mẫu, điền đầy đủ thông tin đúng theo các quy định chi tiết trong Giấy chứng nhận.

Bước 3: Đơn vị gửi tất cả các Giấy chứng nhận kèm Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận qua địa chỉ mail tochucsv@ueh.edu.vn.

Bước 4: BCH HSV trường xem xét các Giấy chứng nhận rồi phản hồi trong vòng 3-7 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Bước 5: Sau quá trình góp ý điều chỉnh, BCH HSV trường cấp cho đơn vị số Giấy chứng nhận. Đơn vị điền số Giấy chứng nhận vào các Giấy chứng nhận rồi in ra và trình ký Chủ tịch HSV trường.

 

 

TIN NỔI BẬT