KH Kiểm tra công tác thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2017

18/03/2017

- Tạo kênh trao đổi, tiếp nhận, phản hồi thông tin trực tiếp giữa Hội Sinh viên trường với các Liên Chi hội và giữa các Liên Chi hội Sinh viên;
- Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội các khoa/KTX, chi hội, CLB/Đ/N thông qua đó có sự đánh giá, chỉ đạo kịp thời, tạo động lực cho công tác tuyên truyền, triển khai, quản lý, hỗ trợ Phong trào Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-----------

Số: 58/KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

                                           

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2017

------------

I. MỤC ĐÍCH:

-   Tạo kênh trao đổi, tiếp nhận, phản hồi thông tin trực tiếp giữa Hội Sinh viên trường với các Liên Chi hội và giữa các Liên Chi hội Sinh viên;

-   Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội các khoa/KTX, chi hội, CLB/Đ/N thông qua đó có sự đánh giá, chỉ đạo kịp thời, tạo động lực cho công tác tuyên truyền, triển khai, quản lý, hỗ trợ Phong trào Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1.    Thời gian: từ ngày 20/3/2017 đến 24/3/2017

2.    Địa điểm:

(đính kèm lịch cụ thể của các đơn vị).

III. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1.    Nội dung làm việc:

-       Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn của đối với chi hội và CLB/Đội/Nhóm trực thuộc.

-       Phương thức triển khai, tổ chức Phong trào Sinh viên 5 tốt và quản lý Sinh viên 5 tốt của các khoa/KTX:  hướng dẫn, sổ quản lý, kế hoạch hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn.

-       Tình hình đăng ký tham gia Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.

-       Công tác tổng hợp và quản lý hồ sơ đăng ký Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.

-       Công tác, kế hoạch chuẩn bị tuyên dương và công tác hậu tuyên dương Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.

-       Công tác định hướng nhân sự phụ trách Sinh viên 5 tốt năm 2017.

 

 

2.    Nội dung cần chuẩn bị:

-       Hồ sơ về Phong trào Sinh viên 5 tốt gồm : Sổ quản lý Sinh viên 5 tốt, hướng dẫn triển khai Sinh viên 5 tốt cấp khoa, kế hoạch tuyên dương và hậu tuyên dương (nếu có);  hồ sơ khác của đơn vị.

-       Báo cáo tiến độ thực hiện và hỗ trợ Sinh viên 5 tốt, các mô hình giải pháp mới trong công tác triển khai, tuyên truyền, thực hiện.

3.    Chương trình làm việc :

-   Đoàn làm việc giới thiệu thành phần tham dự và đặt yêu cầu nội dung làm việc.

-   Đại diện cơ sở giới thiệu thành phần tham dự của đơn vị mình và trình bày các nội dung yêu cầu của đoàn làm việc (lưu ý: trình bày tóm tắt, ngắn gọn, đủ các ý chính, đúng yêu cầu).

-   Đoàn làm việc trao đổi với các cơ sở.

-   Phát biểu chỉ đạo của Trưởng đoàn.

IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1.    Ban tổ chức Phong trào Sinh viên 5 tốt cấp trường – cấp khoa thành lập 03 đoàn làm việc với cơ sở như sau:

Đoàn 1:

-       Đ/c Trần Nhật Hoàng                      Chủ tịch HSV trường                       Trưởng đoàn      

-       Đ/c Hồ Thùy Dung                          Phó Ban Kiểm tra HSV trường       Phó đoàn

-       Đ/c Trần Thị Mĩ Trang                    Thành viên BKT HSV trường        Thư ký

Đoàn 2:

-       Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na                     Phó chủ tịch HSV trường                Trưởng đoàn

                                                            Trưởng Ban Kiểm tra HSV trường

-       Đ/c Nguyễn Hồng Tố Nguyên      UV BTK HSV trường                       Phó đoàn

-       Đ/c Phạm Ngọc Minh Thúy           Thành viên Ban TCXD Hội            Thư ký

Đoàn 3:

-     Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim          Phó chủ tịch HSV trường                Trưởng đoàn

-   Đ/c Đinh Thị Thu Thủy                    UV BTK HSV trường                       Phó đoàn 

-   Đ/c Dương Bá Dũng                          Thành viên BKT HSV trường        Thư ký

 

 

2.    Thành phần của cơ sở tham dự:

-       Liên trưởng Liên Chi hội Sinh viên khoa/KTX;  

-       Thường trực phụ trách công tác Phong trào Sinh viên 5 tốt

-       Phụ trách chính Sinh viên 5 tốt, 1 CTV phụ trách Sinh viên 5 tốt

-       Đại diện mỗi khóa 40, 41, 42 ít nhất 01 Chi hội trưởng

-       01 sinh viên thuộc khoa (không giữ chức vụ trong BCH LCH SV khoa, BCH Đoàn khoa). (danh sách phân bổ đính kèm)

V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1.

Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội SV trường

Trưởng ban

2.

Hồ Thị Huỳnh Na

Phó Chủ tịch Hội SV trường   Trưởng Ban Kiểm tra HSV trường

Phó ban

3.

Nguyễn Song Thiên Kim

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó ban

4.

Đinh Thị Thu Thủy

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

5.

Nguyễn Hồng Tố Nguyên

UV BTK HSV trường

Thành viên

6.

Hồ Thùy Dung

Phó Ban Kiểm tra Hội SV trường

Thành viên

7.

Dương Bá Dũng

Thành viên Ban Kiểm tra HSV trường

Thành viên

8.

Trần Thị Mĩ Trang

Thành viên Ban Kiểm tra HSV trường

Thành viên

* Cùng các đồng chí là thành viên Ban chuyên môn phụ trách mảng TN - HTSV, thường trực các cơ sở Hội.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- 23/02 –  09/03/2017       : Xây dựng kế hoạch, trình Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

- 10/03/2017                     : Triển khai kế hoạch đến cơ sở.

- 20/03 – 23/03/2017        : Đoàn làm việc tiến hành gặp gỡ, trao đổi với cơ sở

- 24/03/2017                     : Họp các đoàn làm việc thống nhất nhận xét.

 

Kiểm tra công tác thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt là nội dung quan trọng, Ban Thư ký HSV trường, Ban Kiểm tra HSV trường đề nghị các LCH SV khoa/KTX nghiêm túc thực hiện. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Hồ Thùy Dung – Phó Ban Kiểm tra HSV trường (0978148387).