Giới thiệu bộ INFOGRAPHICS tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương

25/12/2020

Giới thiệu bộ INFOGRAPHICS tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Hãy cùng Ban Tình nguyện - Hỗ trợ Sinh viên tìm hiểu rõ hơn về bộ Inforgraphics này: 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

TIN NỔI BẬT