Danh sách Đoàn viên

12/03/2015

    Đoàn trường cung cấp danh sách Đoàn viên theo các KHÓA, các KHOA/ VIỆN quản lý và các CHI ĐOÀN trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên và sổ Đoàn do các đoàn viên nộp trực tiếp về văn phòng Đoàn trường. Các cơ sở Đoàn trực thuộc và chi đoàn có thể sử dụng danh sách này để thực hiện công tác quản lý, phát triển Đoàn viên tại đơn vị mình.

    Danh sách sẽ được cập nhật khi có thay đổi. Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi email về địa chỉ: youth@ueh.edu.vn (cc: bantochuc@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng Đoàn trường (Phòng B.109, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Danh sách Đoàn viên Khóa 46 - ĐHCQ

+ Danh sách Đoàn viên Khóa 45 - ĐHCQ

+ Danh sách Đoàn viên Khóa 44 - ĐHCQ

+ Danh sách Đoàn viên Khoá 43 - ĐHCQ

+ Danh sách Đoàn viên Khoá 42 - ĐHCQ

+ Danh sách Đoàn viên Khoá 41 - ĐHCQ

+ Danh sách Đoàn viên Khoá 40 - ĐHCQ

+ Danh sách Đoàn viên Khoá 39 phân theo lớp/ chi đoàn

+ Danh sách Đoàn viên khoá 38 phân theo lớp/chi đoàn (Cập nhật ngày 31/12/2015)

+ Danh sách Đoàn viên khoá 37 phân theo lớp/chi đoàn (cập nhật ngày 11/3/2015)

+ Danh sách Đoàn viên khóa K36 phân theo lớp/chi đoàn (cập nhật ngày 20/01/2011)

+ Danh sách Đoàn viên khóa K35 theo chuyên ngành (Cập nhật ngày 20/12/2011)

+ Danh sách Đoàn viên khóa K34 (Cập nhật ngày 22/12/2011)