Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)

19/09/2017

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ XIX (2017 – 2019)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHỤ TRÁCH

1

 

 

Họ và tên: DƯƠNG MINH MẪN

Chức vụ: Bí thư

Email: mandm@ueh.edu.vn

- Phụ trách và chịu trách nhiệm chung;

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại, tài chính;

- Trưởng ban tài chính Đoàn – Hội ;

- Trưởng ban Vận động tài trợ;

- Phụ trách ban CNTT;

- Phụ trách văn phòng Đoàn trường.;

- Phụ trách công trình thanh niên, trưởng ban Công trình thanh niên.

- Phụ trách khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Viện Du lịch; Chi đoàn CBVC Khối quản lý, CLB Dynamic.

2

 

Họ và tên: QUAN HÁN XƯƠNG

Chức vụ: Phó Bí thư – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Email: hanxuong@ueh.edu.vn

 

- Trưởng ban Tổ chức – xây dựng Đoàn;

- Phụ trách Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm UBKT Đoàn trường;

- Phụ trách khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh, Khoa Luật, CLB Lý luận trẻ.

 

3

 

Họ và tên: ThS. ĐẶNG THỊ BẠCH VÂN

Chức vụ: Phó Bí thư

Email: bachvan@ueh.edu.vn

 

- Phụ trách công tác HT- NCKH - QHQT

- Trưởng ban HT- NCKH - QHQT

- Phụ trách khoa Tài chính công, Viện Đào tạo Quốc tế ISB, khoa Ngoại ngữ Kinh tế

4

 

Họ và tên: TRẦN NHẬT HOÀNG

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn – Chủ tịch HSV

Email: nhathoang@ueh.edu.vn

 

- Phụ trách công tác Hội Sinh viên.

- Phụ trách văn phòng Đoàn các cơ sở;

- Quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền;

- Trưởng ban Phong trào - Tình nguyện;

- Phó ban Vận động tài trợ; CNTT

- Phụ trách Ký túc xá 135 THĐ, 43 – 45 NCT, Khoa Quản trị, CLB Chuyện to nhỏ; Nhóm Diễn đàn Sinh viên Kinh tế.

5

Họ và tên: LÂM CỔ QUỐC VƯƠNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

Email: lamcoquocvuong@gmail.com

- Phụ trách công tác Hội Sinh viên;

- Phó Ban Phong trào – Tình nguyện;

- Phụ trách: khoa Tài chính

6

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHỐ

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

Email: nguyenphov10@gmail.com

 

- Phụ trách tổ chức – xây dựng Đoàn, công tác giáo dục; công tác phát triển Đảng;

- Phụ trách: khoa Kinh tế

7

Họ và tên: TRẦN TUẤN MINH

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

Email: mrminhtran97@gmail.com

 

- Phụ trách tổ chức – xây dựng Đoàn, công tác giáo dục; công tác phát triển Đảng;

- Phụ trách Công trình thanh niên;

- Phụ trách khoa Lý luận chính trị

8

 

Họ và tên: LÊ THỊ VI DIỆU

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

Email: vidieu.le@gmail.com

 

- Phó Ban HT- NCKH - QHQT

- Phụ trách: Đoàn khoa Ngân hàng.

9

 

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG UYÊN

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

Email: hoanguyen@ueh.edu.vn  

 

- Phụ trách công tác HT- NCKH - QHQT

- Phụ trách: Khoa Toán – Thống Kê, Khoa Kế toán.

10

 

 

Họ và tên: ĐẶNG NGỌC THÙY DUNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Toán – Thống Kê

11

 

Họ và tên: NGUYỄN THÙY DUNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Luật

12

 

Họ và tên: PHẠM HỒNG DƯƠNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Ngoại ngữ Kinh tế

13

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Tài chính

14

 

Họ và tên: PHẠM TÔ THỤC HÂN

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Viện Du lịch

15

 

 

Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HẬU

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: CLB Chuyện to nhỏ

16

 

 

Họ và tên: NGUYỄN HỮU HUÂN

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Ngân hàng

17

 

 

Họ và tên: BÙI DUY HƯNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: CLB Dynamic

18

 

 

Họ và tên: TRẦN TRUNG KIÊN

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Tài chính công

19

 

 

Họ và tên: BÙI NHỰT LINH

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Nhóm Diễn đàn Sinh viên Kinh tế

20

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: CLB Lý luận trẻ

21

 

Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH NGỌC

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Chi đoàn CBVC KQL

22

 

 

Họ và tên: TRẦN VÂN NHI

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

23

 

 

Họ và tên: TRƯƠNG QUỲNH NHƯ

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Kinh tế

24

 

Họ và tên: HỒ HỒNG PHƯỚC

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Quản trị

25

 

 

Họ và tên: TRẦN ĐINH SƠN

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Lý luận chính trị

26

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THANH THẢO

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

27

 

Họ và tên: NGÔ MINH THƯ

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách: Khoa Kế toán