Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2024

28/02/2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2022 ra mắt Ban Chấp hành với 15 đồng chí:

 

 
 
Tin và ảnh: Đoàn Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

TIN NỔI BẬT