KH Kiểm tra công tác thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt

20/03/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH  KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

--------------

Số: 09/KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2019

                                           

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt

----------------

I. MỤC ĐÍCH:

 • Tạo kênh trao đổi, tiếp nhận, phản hồi thông tin trực tiếp giữa Hội Sinh viên trường với các Liên chi hội và giữa các Liên Chi hội Sinh viên;
 • Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện cuộc vận động Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội các khoa/KTX, chi hội thông qua đó có sự đánh giá, chỉ đạo kịp thời, tạo động lực cho công tác tuyên truyền, triển khai, quản lý, hỗ trợ Sinh viên 5 tốt của Liên Chi hội.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian: từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019
 2. Địa điểm:

(đính kèm lịch cụ thể của các đơn vị).

III. NỘI DUNG CỤ THỂ:

 1. Nội dung làm việc:
 • Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn của đối với chi hội trực thuộc.
 • Phương thức triển khai, tổ chức Sinh viên 5 tốt và quản lý Sinh viên 5 tốt của các khoa/KTX:  hướng dẫn, sổ quản lý, kế hoạch hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn.
 • Tình hình đăng ký tham gia Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.
 • Công tác tổng hợp và quản lý hồ sơ đăng ký Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.
 • Công tác, kế hoạch chuẩn bị tuyên dương và hậu tuyên dương Sinh viên 5 tốt của khoa/KTX.
 • Công tác định hướng nhân sự phụ trách Sinh viên 5 tốt năm 2016.
 1. Nội dung cần chuẩn bị:
 • Hồ sơ về phong trào Sinh viên 5 tốt gồm : Sổ quản lý sinh viên 5 tốt, hướng dẫn triển khai Sinh viên 5 tốt cấp khoa, kế hoạch tuyên dương và hậu tuyên dương (nếu có);  hồ sơ khác của đơn vị.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện và hỗ trợ Sinh viên 5 tốt, các mô hình giải pháp mới trong công tác triển khai, tuyên truyền, thực hiện.
 1. Chương trình làm việc :
 • Đoàn làm việc giới thiệu thành phần tham dự và đặt yêu cầu nội dung làm việc.
 • Đại diện cơ sở giới thiệu thành phần tham dự của đơn vị mình và trình bày các nội dung yêu cầu của đoàn làm việc (lưu ý: trình bày tóm tắt, ngắn gọn, đủ các ý chính, đúng yêu cầu).
 • Đoàn làm việc trao đổi với các cơ sở.
 • Phát biểu chỉ đạo của Trưởng đoàn.

IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

 1. Ban tổ chức Phong trào Sinh viên 5 tốt cấp trường thành lập 03 đoàn làm việc với cơ sở như sau:

Đoàn 1:

 1. Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch HSV trường

Trưởng đoàn

 1. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó Ban Kiểm tra HSV trường

Phó đoàn

 1. Đ/c Trần Hữu Lộc

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

 1. Đ/c Nguyễn Văn Thành

Thành viên Ban Tình nguyện – Hỗ trợ SV

Thành viên

Đoàn 2:

 1. Đ/c Trần Thị Mĩ Trang

Phó Chủ tịch HSV trường

Trưởng đoàn

 1. Đ/c Nguyễn Trần Dân Sinh

UV Ban Thư ký HSV trường

Phó đoàn

 1. Đ/c Đỗ Ngọc Yến Ngân

Thành viên Ban Kiểm tra HSV trường 

Thành viên

 1. Đ/c Trần Thị Thanh Trang

Thành viên Ban Tình nguyện – Hỗ trợ SV

Thành viên

Đoàn 3:

 1. Đ/c Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch HSV trường

Trưởng đoàn

 1. Đ/c Bùi Nhựt Linh

UV Ban Thư ký HSV trường

Phó đoàn

 1. Đ/c Hoàng Thị Hồng

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

 1. Đ/c Nguyễn Thái Hoài Linh

Thành viên Ban Tình nguyện – Hỗ trợ SV

Thành viên

 1. Thành phần của cơ sở tham dự:
 • Liên Chi hội trưởng LCHSV khoa/KTX;  
 • Thường trực phụ trách công tác “Sinh viên 5 tốt”
 • Phụ trách chính Phong trào Sinh viên 5 tốt, 1 phụ trách Phong trào Sinh viên 5 tốt
 • Đại diện mỗi khóa 42, 43, 44 ít nhất 01 Chi hội trưởng
 • 01 sinh viên thuộc khoa (không giữ chức vụ trong BCH LCH SV khoa, BCH Đoàn khoa, Chi hội trực thuộc.)

V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1.

Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch Hội SV trường

Trưởng ban

2.

Trần Thị Mĩ Trang

Phó Chủ tịch Hội SV trường  - Trưởng ban Kiểm tra HSV trường

Phó ban

3.

Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó ban

4.

Bùi Nhựt Linh

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên Ban kiểm tra HSV trường

Thành viên

5.

Nguyễn Trần Dân Sinh

UV Ban Thư ký HSV trường

Thành viên

6.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó Ban Kiểm tra Hội SV trường

Thành viên

7.

Đỗ Ngọc Yến Ngân

Thành viên Ban kiểm tra HSV trường

Thành viên

* Cùng các đồng chí là thành viên Ban chuyên môn phụ trách mảng TN - HTSV, thường trực các cơ sở Hội.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

 • 07/3 –  12/3/2019         : Xây dựng kế hoạch, trình Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.
 • 14/3/2019                      : Triển khai kế hoạch đến cơ sở.
 • 25/3 – 29/3/2019          : Đoàn làm việc tiến hành gặp gỡ, trao đổi với cơ sở
 • 30/3/2019                      : Họp các đoàn làm việc thống nhất nhận xét.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Hội trực thuộc;

- Thành viên các tổ kiểm tra;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

LỊCH LÀM VIỆC GIỮA ĐOÀN KIỂM TRA VỚI LIÊN CHI HỘI

(Đính kèm kế hoạch số: 09/KH – ĐHKT – HSV  ngày 07/3/2019 của Ban Thư ký HSV trường )

Lưu ý: Mỗi đơn vị tự chuẩn bị phòng vào ngày kiểm tra.

 

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐOÀN LÀM VIỆC

GHI CHÚ

Khoa Tài Chính công

Thứ 2 (25/3): 11g30 – 12g30

 

3

 

 

Khoa Kinh tế

Thứ 3 (26/3): 11g30 – 12g30

 

3

 

KTX 135 Trần Hưng Đạo

 

Thứ 4 (27/3): 11g30 – 12g30

 

3

 

KTX 43 – 45 Nguyễn Chí  Thanh

Thứ 5 (28/3): 11g30 – 12g30

 

3

 

Khoa Ngân hàng

 

Thứ 6 (29/3): 11g30 – 12g30

 

3

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Thứ 2 (25/3): 11g30 – 12g30

 

1

 

Khoa Tài chính

Thứ 3 (26/3): 11g30 – 12g30

 

1

 

Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh

Thứ 4 (27/3): 11g30 – 12g30

 

1

 

Khoa Toán – Thống kê

Thứ 5 (28/3): 11g30 – 12g30

 

1

 

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

Thứ 6 (29/3): 11g30 – 12g30

 

1

 

Khoa Lý luận chính trị

Thứ 2 (25/3): 11g30 – 12g30

 

2

 

Khoa Kế toán

 

Thứ 3 (26/3): 11g30 – 12g30

 

2

 

Khoa Quản trị

Thứ 4 (27/3): 11g30 – 12g30

 

2

 

Khoa Luật

Thứ 5 (28/3): 11g30 – 12g30

 

2

 

 

 

TIN NỔI BẬT