HD Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn học kỳ cuối năm 2018

23/01/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

--------------------

Số: 05/HD-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên

giai đoạn học kỳ cuối năm 2018

---------------------

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.Mục đích

 • Đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào Sinh viên giai đoạn học kỳ cuối năm 2018;
 • Nắm rõ thực trạng, tình hình công tác tại các cơ sở Hội; có sự đánh giá, phân loại chính xác, tạo động lực cho công tác Hội và phong trào sinh viên cơ sở trong thời gian tới;
 • Phát hiện những mô hình giải pháp hay, sáng tạo, công trình thanh niên hiệu quả để nhân rộng.

2.Yêu cầu

 • Phải tiến hành thực hiện công tác sơ kết từ các cấp.
 • Báo cáo đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực trạng hiện tại của cơ sở.
 • Báo cáo số liệu phải đầy đủ, chính xác.

II.NỘI DUNG BÁO CÁO

 1. BÁO CÁO SƠ KẾT

Cấp Liên Chi hội Sinh viên khoa/ KTX:

Các Liên Chi hội sinh viên khoa/ Ktx thực hiện công tác báo cáo sơ kết theo hướng dẫn cụ thể có kết cấu và nội dung như sau:

Báo cáo bối cảnh tác động: Các nhân tố tác động tích cực và tiêu cực đến công tác Hội và phong trào sinh viên của Liên Chi hội.

Nội dung thực hiện công tác Hội và phong trào Sinh viên:

1.Phong trào sinh viên 5 tốt

a.Mục tiêu thực hiện: Nêu rõ mục tiêu thực hiện

b.Nội dung thực hiện:

Báo cáo nội dung thực hiện của phong trào sinh viên 5 tốt (giai đoạn từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018)

 • Báo cáo tình hình thực hiện sinh viên 5 tốt bao gồm: tuyên truyền vận động sinh viên tham gia; công tác quản lý, theo dõi sinh viên 5 tốt; công tác hỗ trợ sinh viên đăng ký và tham gia sinh viên 5 tốt các cấp (báo cáo cụ thể từng tiêu chí).
 • Công tác tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp.
 • Kết quả thực hiện sinh viên 5 tốt: Cấp khoa/KTX, cấp trường.
 • Khó khăn và hạn chế.
 • Công tác chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc nhằm hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện phong trào sinh viên 5 tốt.
 • Công tác nắm bắt tình hình, tâm lý sinh viên hưởng ứng thực hiện sinh viên 5 tốt nhằm xây dựng các giải pháp thiết thực đẩy mạnh phong trào sinh viên 5 tốt.
 • Các công tác khác.

c.Đánh giá thành công và nêu khó khăn hạn chế.

2.Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

a.Mục tiêu thực hiện

b.Nội dung thực hiện

 • Công tác tuyên truyền: tuyên truyền, xây dựng hình ảnh Hội Sinh viên đặc biệt là sinh viên năm nhất.
 • Công tác Đại hội Hội nghị: Báo cáo các nội dung về tình hình, công tác chỉ đạo và triển khai  thực hiện Đại hội, Hội nghị các cấp (LCH SV và cấp trực thuộc)
  • Đối với LCH SV khoa: công tác tuyên tuyền, tổ chức thực hiện, thành công – kết quả, hạn chế, nguyên nhân)
  • Đối với các cấp trực thuộc: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, kết quả thực hiện (đối với đơn vị trực thuộc);
 • Công tác Hội viên: Công tác tuyên truyền; hướng dẫn thực hiện; công tác kết nạp; kết quả thực hiện; các công tác kiểm tra, giám sát của LCH đối với CLB/Đ/N trực thuộc trong công tác quản lý thành viên CLB/Đ/N
 • Công tác cán bộ: Tình hình quản lý cán bộ; công tác thu hút; đào tạo; phát triển cán bộ trong môi trường học chế tín chỉ. Công tác động viên và khen thưởng đối với cán bộ.
 • Công tác phát triển tổ chức Hội: Công tác tạo môi trường và hỗ trợ phát triển đối với các đơn vị trực thuộc trong môi trường hoạt động theo cơ chế tín chỉ
 • Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, phối hợp, thi đua và khen thưởng:
  • Công tác chỉ đạo và quản lý các đơn vị trực thuộc
  • Báo cáo công tác triển khai, tiếp nhận và phản hồi thông tin đối với các đơn vị trực thuộc, nắm bắt tình hình và dư luận của sinh viên (thông qua các kênh, hình thức..)
  • Công tác chỉ đạo và phối hợp trong các chương trình, hoạt động của LCH SV khoa với các cấp trực thuộc hoặc với các đơn vị.
  • Công tác đánh giá, thi đua khen thưởng các cấp của LCH SV đối với các đơn vị trực thuộc

c.Đánh giá thành công và nêu khó khăn hạn chế

3.Phương hướng thực hiện cụ thể công tác Hội và phong trào Sinh viên giai đoạn tới

 • Dựa trên phương hướng hoạt động năm 2018 – 2019 của Hội Sinh viên trường và phương hướng hoạt động trong văn kiện (đã thống nhất thông qua tại Đại hội) và tình hình thực tế tại đơn vị.
 • Báo cáo ngắn gọn, súc tích, nổi bật được các giải pháp và hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào sinh viên, đồng thời thể hiện tính chủ động trong công tác. Tập trung vào các công tác sau:
  • Đối với phong trào sinh viên 5 tốt: nêu rõ các phương hướng, giải pháp tạo môi trường cho sinh viên, các hoạt động nâng cao nhận thức và hình ảnh của danh hiệu sinh viên 5 tốt. Các hoạt động nhằm định hướng và phát huy vai trò của các CLB/Đ/N trực thuộc trong hoạt động tạo môi trường học tập, NCKH cho sinh viên.
  • Đối với chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh: công tác nâng cao chất lượng cán bộ trong môi trường học chế tín chỉ; công tác xây dựng và truyên truyền Hội Sinh viên một cách hiệu quả và thiết thực;  nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của mảng tổ chức;  công tác quản lý và phát triển các đơn vị trực thuộc.
  • Các nội dung hay và hiệu quả khác đẩy mạnh phong trào sinh viên 5 tốt và chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Cấp Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc HSV trường

Các Câu lạc bộ, đội, nhóm thực hiện công tác báo cáo sơ kết theo hướng dẫn cụ thể có kết cấu và nội dung như sau:

Báo cáo bối cảnh tác động: Các nhân tố tác động tích cực và tiêu cực đến công tác Hội và phong trào sinh viên của đơn vị.

Nội dung thực hiện công tác Hội và phong trào Sinh viên

1.Báo cáo nội dung hoạt động trong học kỳ (tùy theo đặc thù).

a.Mục tiêu thực hiện

b.Nội dung thực hiện

c.Đánh giá thành công và nêu khó khăn hạn chế.

Báo cáo hoạt động theo bản chất, mục đích chương trình, chú trọng hiệu quả đạt được tránh liệt kê từng chương trình.

2.Báo cáo công tác Tổ chức – Xây dựng

a.Mục tiêu thực hiện

b.Nội dung thực hiện

 • Công tác Đại hội Hội nghị: Báo cáo các nội dung tuyên truyền, triển khai thực hiện Đại hội, Hội nghị tại đơn vị, thành công – kết quả, hạn chế, nguyên nhân.
 • Công tác quản lý thành viên: Tuyển CTV, kết nạp thành viên, tổ chức kết nạp, quản lý thành viên hiệu quả.
 • Công tác cán bộ: Tình hình quản lý cán bộ; công tác thu hút, đào tạo, phát triển thành viên, đội viên, cảm tình viên. Đánh giá vai trò của mảng Tổ chức trong việc quản lý và định hướng, giải pháp nâng cao vai trò mảng Tổ chức
 • Công tác thông tin, thi đua và khen thưởng:
  • Cơ chế triển khai, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ BĐH đến thành viên/đội viên/cảm tình viên (thông qua các kênh, hình thức..).
  • Công tác đánh giá và thi đua khen thưởng đối với thành viên/đội viên/cảm tình viên

c.Đánh giá thành công và nêu khó khăn hạn chế

3.Phương hướng thực hiện cụ thể trong giai đoạn tới.

Dựa trên phương hướng hoạt động trong văn kiện (đã thống nhất thông qua tại đại hội) và tình hình thực tế tại đơn vị, các giải pháp và hoạt động hiệu quả thể hiện tính chủ động trong công tác trong chương trình hoạt động học kỳ sau.

 • Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong: Văn nghệ xung kích, Dân ca, Giai điệu trẻ, Guitar
 • Sinh viên rèn luyện thể chất, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần: Võ thuật
 • Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Công tác xã hội
 • Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế: Anh văn, Tiếng Pháp
 • Theo mục đích và sứ mệnh: Đội Cộng tác viên, Nhóm truyền thông sinh viên
 1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP HAY, SÁNG TẠO

Nhằm mục đích phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực và được thực hiện hiệu quả từ đó xây dựng thành tham luận báo cáo trước đại hội qua đó tuyên dương, giới thiệu và nhân rộng hơn nữa các mô hình.

Giới thiệu mô hình, giải pháp hay, sáng tạo (Mô hình từ cấp chi hội trở lên)

 • Mô hình, giải pháp đã và đang thực hiện có hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ sinh viên, đem lại ý nghĩa thiết thực trong việc tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện.
 • Mô hình cũ, đã thực hiện nhiều năm nhưng có cách làm hay, giải pháp mới, sáng tạo trong nội dung, biện pháp thực hiện, giải pháp mới có hiệu quả, góp phần đổi mới mô hình.

Lưu ý: giới thiệu mô hình, giải pháp theo bố cục

 • Mục đích, ý nghĩa.
 • Nội dung thực hiện: quy định, quy trình, cách thức tổ chức, biện pháp thực hiện.
 • Đánh giá kết quả, nhận định thuận lợi, hạn chế, rút kinh nghiệm.
 • Hướng phát triển mô hình, giải pháp.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1:

 • BTK HSV trường triển khai, ra thông báo hướng dẫn đến LCH, CLB/Đ/Nhóm cấp trường.
 • Căn cứ theo hướng dẫn của Hội SV trường và tình hình thực tế tại cơ sở, LCH triển khai ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho chi hội và các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc.

Bước 2: Chi hội và và các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc tiến hành thực hiện hoàn thành hồ sơ sơ kết và gửi về Liên Chi hội.

Bước 3:

 • LCH tổng hợp hồ sơ của chi hội, đánh giá nhận định tình hình.
 • Họp Ban Chấp hành LCH thông qua báo cáo sơ kết, báo cáo số liệu, báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả. Thống nhất đánh giá, nhận định với Ban Thường vụ Đoàn khoa.

Bước 4: Báo cáo và xin ý kiến đánh giá của Chi Ủy, Ban Chủ nhiệm khoa.

Bước 5: LCH hoàn thành hồ sơ cấp LCH và gửi về Hội Sinh Viên trường.

 • Gửi báo cáo sơ kết đến địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn, cc: mangtochuchsv@gmail.com hạn chót 24h ngày 16/02/2019. Nộp văn bản giấy về VP Đoàn – Hội trường B109 vào ngày 20/02/2019.
 • Hồ sơ yêu cầu để trong phong bì (khổ A4). Bên ngoài phong bì ghi rõ đơn vị, các loại văn bản bên trong.

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng tinh thần và tiến độ theo hướng dẫn này. Mọi sự chậm trễ, tùy theo mức độ ảnh hưởng, BTK LCH, đồng chí LCH trưởng và đồng chí trực tiếp phụ trách công tác hoàn toàn chịu trách nhiệm trước BCH HSV trường.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- LCH SV Khoa/KTX;

- CLB/Đội/Nhóm;

- Cơ sở Hội;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu vp.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

TIN NỔI BẬT