KH Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - năm 2018

09/01/2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - năm 2018

__________

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTG ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục; để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 - năm 2018.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị.

- Khích lệ tinh thần yêu thích, ham học các môn Lý luận chính trị trong sinh viên, tạo phong trào học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trong sinh viên một cách sâu rộng, dưới nhiều hình thức phong phú.

- Thiết thực góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Thông qua Hội thi nhằm tuyên dương những sinh viên đạt kết quả cao trong việc học tập các môn Lý luận chính trị, tuyển chọn vào đội tuyển của trường tham gia Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Thành Đoàn và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

- Tạo động lực và cơ sở kiến thức nhằm khuyến khích sinh viên tham gia các hội thi, cuộc thi trực tuyến các cấp về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

- Nội dung hội thi phải bám sát những vấn đề cơ bản của các môn Lý luận chính trị đang được giảng dạy cho sinh viên trong các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức, nội dung hội thi phù hợp với kế hoạch tổ chức định kỳ của Thành Đoàn và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.

- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, thời gian, có phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức giữa các đơn vị tham gia: Phòng Công tác chính trị, Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Khoa Lý luận chính trị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị trong trường.

- Công tác tuyên truyền, triển khai phải thiết thực và hiệu quả; tạo phong trào tích cực hưởng ứng hội thi từ các khoa, lớp để thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng

Sinh viên khóa 40, 41, 42, 43 hệ đại học chính quy đang học tại trường.

2. Cơ sở thành lập đội

- Mỗi đội gồm 6 thành viên (trong đó có 5 chính thức và 1 dự bị).

- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội.

- Đối với các đội đạt giải I, II, III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự chỉ được phép giữ lại tối đa 2 thành viên cũ.

- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên từng tham dự đội tuyển Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường (không phân biệt năm tham dự, đội 1 hoặc đội 2 trong đội tuyển).

- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên là sinh viên chuyên ngành Kinh tế chính trị đã học đến học kỳ thứ 4 (không tính học kỳ giữa). 

3. Hình thức đăng ký

Đăng ký trực tuyến trên website www.ctct.ueh.edu.vn

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỘI THI

1. Nội dung

1.1. Các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác - Lênin; nội dung kiến thức môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các hiểu biết về các nhà tư tưởng, triết học, kinh tế học tiêu biểu của các thời kỳ, các nhà cách mạng, lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước.

1.2. Các kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, thực hiện những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.3. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần X. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyếtsố 54/2017/QH14 Quốc hội Khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X.

1.4. Các thành tựu về chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam và Thành phố giai đoạn 2000 - 2018; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế giai đoạn 2016 - 2018.

1.5. Các vấn đề cơ bản về lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Việt Nam; về Hiến pháp, pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; truyền thống và sự kiện tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam.

1.6. Các vấn đề về chủ quyền, biển, đảo của Việt Nam gắn với việc bảo vệ Tổ quốc.

1.7. Các nội dung khởi nghiệp của thanh niên và Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Các nội dung trên được giới hạn trong danh mục tài liệu tham khảo sẽ được công bố trên website Phòng Công tác chính trị www.ctct.ueh.edu.vn. Những nội dung mang tính phổ thông có thể không có trong danh mục tài liệu tham khảo.

2. Hình thức thi

* Vòng trắc nghiệm trực tuyến

Tất cả các đội tham dự bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến (online) cho từng thành viên. Đề thi gồm 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 15 phút. Số điểm của đội là tổng điểm của 04 (bốn) thành viên có số điểm cao nhất.

* Vòng loại

Sau vòng trắc nghiệm trực tuyến, sẽ chọn ra 100 đội có số điểm cao nhất để vào vòng loại. Các đội tham dự vòng loại bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính cho từng thành viên. Đề thi gồm 75 câu hỏi, thời gian làm bài là 45 phút. Số điểm của đội là tổng điểm của 05 (năm) thành viên có số điểm cao nhất.

* Vòng bảng

Sau vòng loại, sẽ chọn ra 27 đội có số điểm cao nhất để vào vòng bảng. 27 đội sẽ chia thành 9 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu bằng hình thức loại trực tiếp. Vòng bảng gồm 3 phần thi.

* Vòng bán kết

Vòng bán kết thi đấu bằng hình thức loại trực tiếp, mỗi bảng gồm 3 đội. Vòng bán kết gồm 4 phần thi và câu hỏi thử thách không mang tính bắt buộc.

* Vòng chung kết

3 đội đứng đầu vòng bán kết sẽ vào thi chung kết để xếp hạng. Vòng chung kết gồm 4 phần thi và câu hỏi thử thách không mang tính bắt buộc.

Nội dung cụ thể được công bố chi tiết trong Điều lệ của Hội thi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo

1. TS. Trần Thế Hoàng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban

2. ThS. Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng CTCT, Phó Trưởng ban

3. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Lý luận chính trị, Thành viên

4. ThS. Võ Hà Quang Định, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên

5. Ông Dương Minh Mẫn, Bí Thư Đoàn Thanh niên, Thành viên

2. Thành lập Ban Chuyên môn

1. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa LLCT, Trưởng ban

2. ThS. Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng CTCT, Phó Trưởng ban

3. TS. Bùi Văn Mưa, Phó Trưởng khoa LLCT, Thành viên

4. TS. Nguyễn Văn Sáng, Phó Trưởng khoa LLCT, Thành viên

5. TS. Trần Nguyên Ký, Trưởng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin - Khoa LLCT, Thành viên

6. ThS. Đỗ Minh Tứ, P. Trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa LLCT, Thành viên

7. TS. Nguyễn Thùy Dương, Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Khoa LLCT, Thành viên

8. TS. Phạm Thăng, Giảng viên cao cấp - Khoa LLCT, Thành viên

9. Ông Dương Minh Mẫn, Bí Thư Đoàn Thanh niênThành viên

10. Ông Trịnh Quốc Lâm, Chuyên viên phòng CTCT, Thành viên

3. Thành lập Ban Tổ chức

1. ThS. Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng CTCT, Trưởng ban

2. Ông Trần Anh Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng CTCT, Phó Trưởng ban

3. ThS. Bùi Mộng Ngọc, Phó Trưởng phòng QLĐT-CTSV, Thành viên

4. ThS. Đặng Thái Thịnh, Phó Trưởng phòng CNTT, Thành viên

5. Ông Quan Hán Xương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên

6. Ông Trịnh Quốc Lâm, Chuyên viên Phòng CTCT, Thành viên thường trực

7. ThS. Nguyễn Đức Việt, Chuyên viên Phòng CTCT, Thành viên

8. ThS. Nguyễn Công Nam, Chuyên viên Phòng CTCT, Thành viên

9. ThS. Ngô Đức Tiên, Chuyên viên Phòng CTCT, Thành viên

10. Bà Nguyễn Thị Thương Nhớ, Chuyên viên VP Đảng - Đoàn thể, Thành viên

4. Tiến độ thực hiện

- 14/12 - 28/12/2017: Xây dựng kế hoạch.

Xin ý kiến Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo.

- 03/01 - 08/01/2018: Phổ biến kế hoạch đến sinh viên.

Họp Ban Tổ chức, họp Ban Chuyên môn.

Xây dựng Điều lệ.

- 09/01 - 28/01/2018: Mở hệ thống trực tuyến cho sinh viên đăng ký tham gia.

Xây dựng bộ đề thi, phổ biến điều lệ, tài liệu tham khảo.

Chuẩn bị tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến và vòng loại.

- 01/02/2018: Tổ chức thi vòng trắc nghiệm trực tuyến.

- 02/02/2018: Dự phòng hệ thống thi vòng trắc nghiệm trực tuyến.

Công bố kết quả trắc nghiệm trực tuyến.

- 04/3/2018: Tổ chức thi vòng loại.

- 05/3 - 12/3/2018: Công bố kết quả vòng loại.

Chuẩn bị công tác tổ chức thi vòng bảng, bán kết, chung kết.

- 13, 14, 15/3/2018: Tổ chức thi vòng bảng (17g30 - 21g00).

- 20/3/2018: Tổ chức thi vòng bán kết (17g30 - 21g00).

- 22/3/2018: Tổ chức thi vòng chung kết (18g00 - 21g00).

5. Địa điểm và thông tin hội thi

- Vòng loại: các phòng máy tính tại cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 và cơ sở B, số 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10.

- Vòng bảng, bán kết và chung kết: Hội trường A103 và A116 - cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.

- Thông tin chi tiết về hội thi được đăng tải trên website www.ctct.ueh.edu.vn và www.youth.ueh.edu.vn.

- Liên hệ Ban Tổ chức hội thi tại Công tác chính trị (phòng A218) - cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 hoặc qua email ctct@ueh.edu.vn.

II. GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng bằng hiện kim

- Giải tập thể: Giải nhất; Giải nhì; Giải ba; Giải khuyến khích (cho các đội vào bán kết nhưng không vào chung kết).

- Các giải phụ: Tốp 5 thí sinh có điểm cao nhất vòng loại; Giải cổ động viên đông đảo và sôi nổi nhất.

Thông tin cụ thể giải thưởng hiện kim được công bố trong Điều lệ của Hội thi.

2. Giấy chứng nhận cho các sinh viên vào vòng bán kết, chung kết

3. Cộng điểm khuyến khích hoặc miễn thi cho tất cả thành viên

- Các đội vào vòng bảng: được cộng 2 điểm vào điểm học phần của một trong các môn Lý luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2018.

- Các đội vào vòng bán kết: được cộng 3 điểm vào điểm học phần của một trong các môn Lý luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2018.

- Các đội vào vòng chung kết: được miễn thi và nhận điểm theo thứ hạng hoặc cộng 3 điểm vào điểm học phần của một trong các môn Lý luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2018.

+ Đội hạng nhất được miễn thi và nhận điểm 10 cho mỗi thành viên.

+ Đội hạng nhì được miễn thi và nhận điểm 9 cho mỗi thành viên.

+ Đội hạng ba được miễn thi và nhận điểm 8 cho mỗi thành viên.

4. Quy định cộng điểm khuyến khích

- Mỗi sinh viên chỉ được cộng điểm thưởng với một giải duy nhất (tùy chọn).

- Chỉ cộng điểm khuyến khích khi điểm học phần có kết quả từ 5 (năm) điểm trở lên.

- Chỉ cộng điểm khuyến khích ở mức thưởng cao nhất và tổng điểm sau khi cộng không vượt quá 10 điểm.

 

Nơi nhận:

- Vụ GDCT&CTHSSV - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (để báo cáo);

- Thành Đoàn: Ban TNTH, Ban Tuyên giáo (để báo cáo);

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên môn, Ban Tổ chức Hội thi;

- VP Đảng - Đoàn thể;

- Portal UEH; website P.CTCT, Đoàn TN;

- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

TIN NỔI BẬT