TB V/v đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội Học kì đầu năm 2018

10/05/2018

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  139  -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội

 Học kì đầu năm 2018

---------------

Căn cứ vào Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (năm 2018) của nhà trường;

Nhằm đảm bảo quyền lợi của cán bộ Đoàn – Hội trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đơn vị về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kì đầu năm 2018, cụ thể như sau:

1.     Đối tượng cần đánh giá:

a. Các cơ sở Đoàn – Hội cấp khoa/ Viện/ KTX đánh giá:

 • Sinh viên Khóa 40, 41, 42, 43 thuộc BCH Đoàn khoa/Viện, BCH Liên Chi hội SV khoa/KTX;
 • Sinh viên Khóa 40, 41, 42, 43 thuộc Tập thể BCH Chi đoàn; BCH Chi hội trực thuộc khoa/KTX;
 • Sinh viên Khóa 40, 41, 42, 43 thuộc Tập thể Ban điều hành, Ban chủ nhiệm CLB/ Đội/ Nhóm cấp khoa.

Lưu ý: file đánh giá được sắp xếp theo thứ tự nêu trên.

b. Các CLB/ Đội/ Nhóm cấp trường:

 • Sinh viên Khóa 40, 41, 42, 43 thuộc Ban Chủ nhiệm, Ban điều hành các CLB/ Đội/ Nhóm cấp trường (trực thuộc Đoàn và Hội SV trường).
 • Sinh viên khóa 40, 41, 42, 43 là Trưởng ban, phó ban và thành viên các Ban chuyên môn cấp trường.

2.     Thời gian đánh giá:

 • Từ ngày ra thông báo đến 24 g00 ngày 14/05/2018
 • Các đơn vị trực thuộc Hội sinh viên trường vui lòng gửi kết quả đánh giá về email: pnmthuy9@gmail.com
 • Các đơn vị trực thuộc Đoàn thanh niên trường vui lòng gửi kết quả đánh giá về email: bantochuc@ueh.edu.vn và kimuyennguyen1997@gmail.com.

3.     Các lưu ý khi đánh giá:

 • Các đơn vị đánh giá theo mẫu maudanhgiacanbo (đính kèm bên dưới).
 • Đề nghị cán bộ phụ trách không dựa vào danh bạ Đoàn – Hội để đánh giá gây thiếu sót làm mất quyền lợi của sinh viên.
 • Đánh giá tất cả các cán bộ thuộc đối tượng đánh giá giữ chức vụ trong học kì đầu năm 2018 kể cả các cán bộ đã rời khỏi chức vụ sau Đại hội hoặc Hội nghị kiện toàn nhân sự và các trường hợp thay đổi nhân sự cấp cơ sở.
 • Chỉ đánh giá các cán bộ giữ chức vụ trong học kì đầu năm 2018 tính từ tháng 12/2017 đến tháng 5/2018 (không đánh giá các cán bộ vừa nhận chức vụ không quá 3 tháng).

 

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cán bộ Đoàn – Hội, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo tinh thần của thông báo này.

Mọi thắc mắc liên quan công tác đánh giá cán bộ, các đơn vị vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Kim Uyên – Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, điện thoại: 0167.288.7185 hoặc đồng chí Phạm Ngọc Minh Thúy – Phó trưởng ban kiểm tra Hội sinh viên trường, điện thoại: 0935.094.993.

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn khoa/Viện/;

- BTK LCH SV KTX;

- CLB/Đ/N trực thuộc Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ 

 

(đã ký)  

 

Quan Hán Xương

 

MẪU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

TIN NỔI BẬT