QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CLB Dynamic UEH Nhiệm kỳ II (2018 – 2019)

04/09/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MÍNH

 

***

 

Số: 99-QĐ/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng  09  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận kết quả Đại hội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CLB Dynamic UEH

Nhiệm kỳ II (2018 – 2019)

-------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 • Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS;
 • Căn cứ vào điều lệ và quyền hạn của Ban Thường vụ Đoàn trường;
 • Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của CLB Dynamic UEH ngày 26/08/2018;
 • Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;
 • Xét đề nghị của Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Công nhận các đồng chí có tên sau vào Ban Chủ nhiệm CLB Dynamic UEH nhiệm kỳ II (2018-2019):

 1. Đ/c Nguyễn Thái Đạt                         IBC12
 2. Đ/c Phan Duy Minh Hoàng                KIC02
 3. Đ/c Mạc Thị Hồng Ngọc                    KM03
 4. Đ/c Dắn Hiền Phong                          EM01
 5. Đ/c Lương Thị Á Tiên                        FN001

Điều 2:

Công nhận các đồng chí có tên sau giữ chức vụ Phó chủ nhiệm CLB Dynamic UEH nhiệm kỳ II (2018-2019):

 1. Đ/c Nguyễn Thái Đạt                         IBC12
 2. Đ/c Lương Thị Á Tiên                        FN001

Điều 3:

Công nhận đồng chí Phan Duy Minh Hoàng giữ chức vụ Chủ nhiệm CLB Dynamic UEH nhiệm kỳ II (2018-2019).

Điều 4:

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường, CLB Dynamic UEH và các đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT-VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

 

TIN NỔI BẬT