QĐ V/v giải thể Câu lạc bộ Kỹ năng tư duy

27/10/2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

------------------

Số: 66/QĐ-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v giải thể Câu lạc bộ Kỹ năng tư duy

------------------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM:

  • Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
  • Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ XI năm 2018 – 2020;
  • Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
  • Theo đề nghị của Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Giải thể Câu lạc bộ Kỹ năng tư duy được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHKT-HSV ngày 06 tháng 04 năm 2010 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Câu lạc bộ Kỹ năng tư duy có trách nhiệm nộp lại con dấu cho Ban Thư ký Hội Sinh viên trường và chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường, Văn phòng Đoàn – Hội trường,  Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ năng tư duy và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Website Đoàn - Hội;

- Lưu: VP.

TM.BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

TIN NỔI BẬT