HD Công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

27/04/2020

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

---------------

Số:  13/HD-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Công tác phát triển Hội viên

 Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

---------------

Căn cứ vào Thông báo số 12/TB-ĐHKT-HSV ngày 22 tháng 04 năm 2020 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường về công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các Liên Chi hội Sinh viên khoa trực thuộc Hội Sinh viên trường hướng dẫn thực hiện những nội dung sau đây:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.Mục đích

 • Hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện đúng điều lệ Hội Sinh viên và quan điểm phát triển Hội viên theo hình thức online trên toàn hệ thống Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
 • Đảm bảo về chất lượng và số lượng phát triển Hội viên trong năm 2020.

2.Yêu cầu

 • Công tác tuyên truyền phải được chú trọng ý nghĩa và vai trò sâu rộng đến sinh viên về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong quá trình phát triển Hội viên.
 • Đảm bảo đầy đủ thủ tục, thực hiện đúng điều lệ HSV, đúng tiến độ thời gian theo thông báo của Hội Sinh viên trường.

II.QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1:

Hội Sinh viên trường, Liên Chi hội, Chi hội tích cực tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam thông qua các hoạt động online, các cuộc vận động online của Hội. Khuyến khích các hoạt động mới, sáng tạo, chú trọng đến bề sâu của hoạt động tuyên truyền như các cuộc thi online tìm hiểu kiến thức về Hội sinh viên và Hội viên, đảm bảo tất cả sinh viên đều biết đến tầm quan trọng của thẻ Hội viên.

Bước 2:

Ban Chấp hành Chi hội thông báo đến sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam tiến hành đăng ký thông tin và upload ảnh theo biểu mẫu tại link:

bit.ly/KNHVD1-2020

Bước 3:

Sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nộp lệ phí để làm thẻ là 10.000đ (mười ngàn đồng) cho Chi hội trưởng của từng Chi hội, sau đó Chi hội trưởng tiến hành nộp cho Liên Chi hội Sinh viên khoa.

Phần lệ phí thu từ sinh viên, Chi hội giữ 2.000đ để phục vụ các hoạt động của đơn vị, Liên Chi hội Sinh viên khoa giữ lại 3.000đ phục vụ cho các công tác phát triển Hội viên và gửi về Hội Sinh viên 5.000đ (bao gồm Hội phí 3.000đ, phí thẻ Hội viên 2.000đ/thẻ). Nghiêm cấm các cơ sở hội thu cao hơn mức quy định.

Đối với sinh viên cấp lại thẻ, lệ phí là 5.000đ.

        Bước 4:

Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường có trách nhiệm tổng hợp, trích lọc danh sách và ảnh thẻ theo các khoa gửi về cho các Liên Chi hội Sinh viên khoa. Ban Chấp hành Liên Chi hội Sinh viên khoa sẽ tiến hành xem xét lập danh sách sinh viên có đủ điều kiện theo các Chi hội và công văn đề nghị chuẩn y kết nạp Hội viên gửi về Hội Sinh viên trường qua địa chỉ email tochucsv@ueh.edu.vn.

Bước 5:

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ra quyết định chuẩn y kết nạp hội viên mới theo đề xuất của Liên Chi hội trong vòng 3 – 7 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị.

Bước 6:

Ban Chấp hành Liên Chi hội hướng dẫn các Chi hội trực thuộc hoàn tất hồ sơ Hội viên mới gồm thẻ hội viên và thủ tục quản lý Hội viên  theo như thời gian quy định của thông báo.

Sau khi các hồ sơ và thủ tục đã hoàn tất, Liên Chi hội Sinh viên tiến hành hướng dẫn các chi hội trực thuộc tổ chức Lễ kết nạp và trao thẻ cho hội viên mới trong vòng 01 tuần (có thể kết nạp tập trung các chi hội hoặc nhiều hình thức).

Nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục, sinh viên vẫn chưa được trở lại trường học thì Ban Tổ chức – Xây dựng sẽ thông báo sau việc thực hiện các bước còn lại của công tác phát triển Hội viên đợt này.

III.QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP THẺ HỘI VIÊN

Trên thẻ phải ghi đầy đủ thông tin của Hội viên được cấp thẻ (Chi hội phải được ghi đầy đủ 05 ký tự), ảnh phải có đóng mộc huy hiệu Hội giáp lai, dưới ảnh phải có mã số thẻ.

Phần niên khóa trên thẻ Hội ghi theo khóa học (K43 ghi 2017 – 2021, K44 ghi 2018 – 2022, K45 ghi 2019 – 2023)

Phần số thẻ trên thẻ Hội phải ghi đầy đủ như sau: ký hiệu đơn vị _ số thẻ/năm

Ví dụ:    KQM _198/20

 • KQM: Hội viên được kết nạp tại Liên Chi hội Sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing;
 • 198/20: Mã số thẻ Hội viên do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường cấp theo QĐ chuẩn y vào năm 2020.
  1. QUY ĐỊNH VỀ KÝ HIỆU CÁC ĐƠN VỊ

STT

Đơn vị

Ký hiệu

STT

Đơn vị

Ký hiệu

01

Kế toán

KET

07

Tài chính

TC

02

Kinh tế

KT

08

Tài chính công

TCC

03

Luật

LUAT

09

Công nghệ thông tin kinh doanh

BIT

04

Lý luận chính trị

LLCT

10

Toán - Thống kê

TTK

05

Ngân hàng

NH

11

Kinh doanh quốc tế - Marketing

KQM

06

Quản trị

QT

12

Ngoại ngữ kinh tế

NNKT

 

 

 1. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI

(Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

 1. Chào cờ, quốc ca, Hội ca Hội Sinh viên Việt Nam “Bài ca Sinh viên”
 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 3. Công bố quyết định chuẩn y kết nạp Hội viên và danh sách Hội viên mới, gắn huy hiệu và trao thẻ Hội viên
 4. Đại diện Hội viên mới và đại biểu phát biểu.
 5. Bế mạc, chào cờ

Lễ kết nạp nên tổ chức gắn với các hoạt động Chi hội, Câu lạc bộ/Đội/Nhóm như đợt hoạt động công tác xã hội, hoạt động tập huấn… địa điểm không cố định, có thể tổ chức nơi có di tích lịch sử, truyền thống cách mạng…

Trang trí: cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, biểu trưng của Hội Sinh viên, có dòng chữ “LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN”

Lưu ý: Các Liên Chi hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ. Và gửi ít nhất 3-5 tấm hình của buổi lễ kết nạp tại Liên Chi hội.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Cơ sở Hội;

- Lưu VP

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

TIN NỔI BẬT