HD Công tác phát triển hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

16/04/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

----------------------

Số: 11/HD-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp .Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

Công tác phát triển hội viên

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

----------------------

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.Mục đích

 • Hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện đúng quy trình và quan điểm phát triển Hội viên trên toàn hệ thống Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
 • Đảm bảo về chất lượng và số lượng phát triển Hội viên trong năm học.

2.Yêu cầu

 • Công tác tuyên truyền phải được chú trọng sâu rộng đến sinh viên về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong quá trình phát triển hội viên.
 • Đảm bảo đầy đủ thủ tục, đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian theo thông báo của Hội Sinh viên trường.

 

II.QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1:

Hội Sinh viên trường, Liên chi hội, chi hội tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam thông qua các đợt hoạt động lớn, các cuộc vận động của Hội, các phong trào tập hợp sinh viên… Khuyến khích các hoạt động mới, sáng tạo, chú trọng đến bề sâu của hoạt động tuyên truyền như công tác tổ chức hội trại kết hợp phát triển Hội viên.

Bước 2:

Sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nộp hồ sơ tại chi hội trực thuộc bao gồm: 2 ảnh 2x3 (không chấp nhận các kích thước khác) để làm thẻ và lệ phí là 10.000đ (mười ngàn đồng).

Phần lệ phí thu từ sinh viên, Chi hội giữ 5.000đ để phục vụ các hoạt động của đơn vị, Liên Chi hội Sinh viên khoa giữ lại 2.000đ phục vụ cho các công tác phát triển Hội viên và gửi về Hội Sinh viên 3.000đ (bao gồm Hội phí 2.000đ và phí thẻ Hội viên 1.000đ/thẻ). Nghiêm cấm các cơ sở hội thu cao hơn mức quy định.

Bước 3:

Ban Chấp hành chi hội thông báo đến sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam tiến hành đăng ký thông tin theo biểu mẫu tại link: http://bit.ly/KNHV2019.

Bước 4:

Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường có trách nhiệm tổng hợp, trích lọc danh sách gửi về cho các Liên chi hội Sinh viên khoa. Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên khoa sẽ tiến hành xem xét lập danh sách sinh viên có đủ điều kiện và công văn đề nghị chuẩn y kết nạp Hội viên gửi về Hội Sinh viên trường qua địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn và chuyển tiếp qua địa chỉ email tochucsv@ueh.edu.vn.

Bước 5:

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ra quyết định chuẩn y kết nạp hội viên mới theo đề xuất của Liên chi hội trong vòng 3 – 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ của các đơn vị.

Bước 6:

Ban Chấp hành Liên Chi hội hướng dẫn các chi hội trực thuộc hoàn tất hồ sơ hội viên mới gồm thẻ hội viên và thủ tục quản lý hội viên.

Sau khi các hồ sơ và thủ tục đã hoàn tất, Liên chi hội Sinh viên tiến hành hướng dẫn các chi hội trực thuộc tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ cho hội viên mới trong vòng 01 tuần kể từ khi nhận được quyết định kết nạp (có thể kết nạp tập trung các chi hội hoặc nhiều hình thức khác nhưng cần xin ý kiến Ban Thư ký HSV trường trước khi thực hiện).

 

III.QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP THẺ HỘI VIÊN

Trên thẻ phải ghi đầy đủ thông tin của Hội viên được cấp (Chi hội phải được ghi đầy đủ 05 kí tự), ảnh phải có đóng mộc huy hiệu Hội giáp lai, dưới ảnh phải có mã số thẻ.

Phần niên khóa trên thẻ Hội ghi theo khóa học (K42 ghi 2016 – 2020, K43 ghi 2017 – 2021, K44 ghi 2018-2022)

Phần số thẻ trên thẻ Hội phải ghi đầy đủ như sau: ký hiệu đơn vị/năm _ số thẻ

Ví dụ:    KQM19 _198

 • KQM19: Hội viên được kết nạp tại Liên Chi hội Sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing vào năm 2019;
 • 198: Mã số thẻ Hội viên do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường cấp theo QĐ chuẩn y.

QUY ĐỊNH VỀ KÝ HIỆU CÁC ĐƠN VỊ

STT

Đơn vị

Ký hiệu

STT

Đơn vị

Ký hiệu

01

Kế toán

KET

07

Tài chính

TC

02

Kinh tế

KT

08

Tài chính công

TCC

03

Luật

LUAT

09

Công nghệ thông tin kinh doanh

BIT

04

Lý luận chính trị

LLCT

10

Toán - Thống kê

TTK

05

Ngân hàng

NH

11

Kinh doanh quốc tế - Marketing

KQM

06

Quản trị

QT

12

Ngoại ngữ kinh tế

NNKT

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

 1. Chào cờ, quốc ca, Bài ca Hội Sinh viên Việt Nam
 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 3. Công bố quyết định chuẩn y kết nạp Hội viên và danh sách Hội viên mới, gắn huy hiệu và trao thẻ Hội viên
 4. Đại diện Hội viên mới và đại biểu phát biểu.
 5. Bế mạc, chào cờ

Lễ kết nạp nên tổ chức gắn với các hoạt động Chi hội, Câu lạc bộ/Đội/Nhóm như đợt hoạt động công tác xã hội, hoạt động tập huấn… địa điểm không cố định, có thể tổ chức nơi có di tích lịch sử, truyền thống cách mạng…

Trang trí: cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, biểu trưng của Hội Sinh viên, có dòng chữ “LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN”

Lưu ý: Các Liên chi hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ.

 

 

Nơi nhận:

- Cơ sở Hội;

- Lưu VP

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Nhật Hoàng

 

 

TIN NỔI BẬT