V/v công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2018

29/10/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 103-QĐ/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2018

------------------

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;

- Xét quá trình phấn đấu của đoàn viên đang sinh hoạt tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào thông báo số 159-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 11/10/2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Công nhận 60 đồng chí là đoàn viên ưu tú của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2018 (Danh sách đính kèm).

Điều 2.

Các đồng chí đoàn viên ưu tú có trách nhiệm tiếp tục tham gia sinh hoạt, rèn luyện tại các cơ sở Đoàn của mình.

Điều 3.

Các Đoàn khoa, viện, chi đoàn tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia sinh hoạt và rèn luyện.

Điều 4.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường, Đoàn khoa, viện và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VT-QĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

 

TIN NỔI BẬT