Thông báo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong Tháng Thanh niên năm 2017

02/03/2017

 


THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

trong Tháng Thanh niên năm 2017

---------

Căn cứ Kế hoạch số 252-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 26/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017, nhằm đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Ban chuyên môn Đoàn trường, Đoàn cơ sở trực thuộc và Hội Sinh viên trường với nội dung cụ thể như sau:  

1. Đối với báo cáo hàng tuần trong Tháng Thanh niên:

Các đơn vị gửi báo cáo tuần (theo mẫu BCTTN_01) và một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu (có chú thích hình ảnh) về mail:bantochuc@ueh.edu.vn trước 14g00, thứ Sáu hằng tuần trong tháng.

2. Đối với báo cáo kết quả thực hiện Tháng Thanh niên:

Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện Tháng Thanh niên (theo mẫu BCTTN_02) về mail: bantochuc@ueh.edu.vn trước 16g00, ngày 24/03/2017 (thứ Sáu).

Các đơn vị thực hiện gửi tất cả các văn bản giấy (báo cáo tuần và báo cáo kết quả thực hiện) về VP Đoàn – Hội trường B.109 trước 16g00, ngày 24/03/2017 (thứ Sáu).

Mọi thắc mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Kim Uyên – Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường (SĐT: 01672887185).

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.