TB V/v công bố kết quả xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2018

12/10/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 159-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v công bố kết quả xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2018

____________

 

          Căn cứ theo thông báo số 150-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 25/8/2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2018; căn cứ vào các tiêu chuẩn xét chọn và kết quả bài viết tham gia xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đoàn khoa, viện và đoàn viên như sau:

  1. Tình hình hồ sơ đề nghị:

          Đoàn trường đã nhận được 68 bài viết từ 09 đơn vị Đoàn khoa: Kinh tế (10), Quản trị (4), Kinh doanh quốc tế – Marketing (24), Tài chính (13), Ngân hàng (9), Kế toán (4), Lý luận chính trị (2), Luật (1), Công nghệ thông tin kinh doanh (1).

  1. Kết quả:

          2.1. Qua kiểm tra và xác minh các tiêu chuẩn, kết quả có 08 đoàn viên không đủ tiêu chuẩn căn cứ vào Thông báo số 150 - TB/ĐHKT-ĐTN ban hành ngày 25/8/2018.

          2.2. Ban Thường vụ Đoàn trường đã chuyển 60 bài hợp lệ đến 04 chi bộ khối sinh viên nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết.

          2.3. Kết quả như sau: 60 đoàn viên được công nhận đoàn viên ưu tú (Danh sách đính kèm).

          Ban Thường vụ Đoàn trường mong muốn tất cả đoàn viên tiếp tục học tập, rèn luyện hơn nữa bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động, hoàn thành tốt công tác của đơn vị.

          Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa hoàn tất việc thông báo kết quả đến từng đoàn viên ưu tú chậm nhất 01 tuần sau khi có quyết định công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2018 và thực hiện cập nhật vào danh sách Đoàn khoa đang quản lý; đồng thời tạo điều kiện, bồi dưỡng cho đoàn viên ưu tú phấn đấu và rèn luyện. Nếu có thắc mắc về kết quả đánh giá, các đơn vị vui lòng liên hệ đồng chí Đỗ Thị Hồng Quyên – CTV Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường (0389420386).

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Đoàn khoa, Viện;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Quan Hán Xương

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT