TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành

08/04/2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:   305-TB/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020)
Giai đoạn chuyên ngành
---------------

            Căn cứ vào nhiệm vụ ổn định công tác tổ chức Đoàn giai đoạn chuyên ngành, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn Viện ổn định và tiến hành công tác tổ chức đại hội đối với các Chi đoàn Khóa 42 giai đoạn chuyên ngành theo các nội dung sau:

            1/ Thành lập Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 giai đoạn chuyên ngành lâm thời:

            - Ban Chấp hành Đoàn Khoa/ Viện dựa vào danh sách thành lập Chi đoàn và phân Đoàn khoa/ Viện quản lý Chi đoàn Khóa 42 theo Quyết định số 141-QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 02/8/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường để tiến hành tiếp xúc với các Chi đoàn Khóa 42 mới thành lập.

            - Tiến hành chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời (gồm 3 đồng chí), trong đó chỉ định chức danh 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư Chi đoàn lâm thời. Lưu ý:Chỉ tiến hành chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời với các Chi đoàn mới thành lập.

            - BCH Chi đoàn lâm thời có thời gian hoạt động trong 01 tháng.

            - BCH Chi đoàn lâm thời có trách nhiệm:

            + Tổ chức quản lý đoàn viên trong Chi đoàn theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

            + Triển khai và tổ chức cho đoàn viên chi đoàn tham gia các hoạt động do Đoàn trường, các Đoàn khoa/ Viện tổ chức.

            + Tiến hành đánh giá chất lượng đoàn viên, thống kê đoàn viên khi có yêu cầu.

            + Chuẩn bị các bước để tổ chức Đại hội chi đoàn theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên.

            2/ Hướng dẫn Đại hội chi đoàn:

            Truy cập website www.youth.ueh.edu.vn, mục “Sổ tay Đoàn – Hội”, chọn “Hướng dẫn Đại hội cấp chi đoàn”.

            3/ Tiến độ thực hiện:

Thời gian

Công việc thực hiện

04/08/2017

Đoàn trường triển khai thông báo cho Đoàn cơ sở

05/08 – 08/08/2017

Đoàn khoa/Viện hoàn thành chỉ định BCH Chi đoàn Khóa 42 lâm thời, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội chi đoàn chính thức và báo cáo tiến độ (theo mẫu đính kèm) về email bantochuc@ueh.edu.vn trước 16g00 ngày 09/08/2017.

* Chỉ tiến hành chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời với các Chi đoàn mới thành lập.

09/08 – 05/09/2017

Tiến hành Đại hội chi đoàn Khóa 42 (có Đoàn cấp trên tham dự) và hoàn chỉnh hồ sơ sau Đại hội.

BCH Chi đoàn Khóa 42 gửi hồ sơ cho BCH Đoàn khoa/ Viện để tổng hợp gửi về Đoàn trường.

16g00 – 09/09/2017

Hạn chót các Đoàn khoa/ Viện nộp hồ sơ đề nghị chuẩn y Đại hội Chi đoàn Khóa 42 bằng file về bantochuc@ueh.edu.vn, bằng giấy về văn phòng Đoàn – Hội trường (B1.09).

15/09/2017 (dự kiến)

Đoàn trường ra quyết định chuẩn y Đại hội chi đoàn Khóa 42.

            4/ Hồ sơ sau Đại hội chi đoàn:

            Hồ sơ đề nghị chuẩn y kết quả Đại hội chi đoàn (Đoàn khoa/ Viện gửi về Đoàn trường) bao gồm:

            a. Hồ sơ giấy:

            + Công văn đề nghị chuẩn y có ý kiến của cấp ủy (lưu ý: Các Đoàn khoa/ Viện tổng hợp và gửi một công văn đề nghị duy nhất).

            + Danh sách trích ngang BCH Chi đoàn Khóa 42 (từng chi đoàn – file word) theo mẫu “trichngangBCHCD.doc” (www.youth.ueh.edu.vn mục “Sổ tay Đoàn-Hội”, “Hướng dẫn Đại hội cấp chi đoàn”).

            b. Hồ sơ file (gửi về email bantochuc@ueh.edu.vn):

            + Công văn đề nghị chuẩn y (lưu ý: Các Đoàn khoa/ Viện tổng hợp và gửi một công văn đề nghị duy nhất).

            + Lý lịch BCH Chi đoàn Khóa 42 tổng hợp (file excel) theo mẫu “lylichBCHCD.xls” (www.youth.ueh.edu.vn mục “Sổ tay Đoàn – Hội”, “Hướng dẫn Đại hội cấp chi đoàn”).

            Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Trần Tuấn Minh – Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường (số điện thoại: 0169.3366.9493, email: mrminhtran97@gmail.com).

            Trên đây là những nội dung quan trọng trong công tác Đại hội chi đoàn Khóa 42 nhằm tổ chức và ổn định cán bộ tại Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này.

 

  

Nơi nhận:

- Cơ sở Đoàn;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 Quan Hán Xương