TB V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường

10/08/2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

----------

Số:  22/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường

----------

Nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý từ cấp trường đến cấp chi hội, Ban Thư ký Hội SV trường thông báo đến các LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N tiến hành tổ chức Đại hội bao gồm những nội dung sau:

I.NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Đối với chi hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa/KTX

 • LCH SV các khoa/KTX hướng dẫn công tác tổ chức đại hội cho tất cả các chi hội giảng đường/chi hội lầu, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc đến kỳ Đại hội đồng loạt tiến hành tổ chức Đại hội – Hội nghị.
 • Số lượng BCH chi hội tối đa 03 – 05 thành viên, Ban điều hành/Ban chủ nhiệm CLB/Đ/N tối đa 05 – 07 thành viên (thường trực tối đa 1/3 số lượng BCH/BĐH/BCN).

2.Đối với LCH SV khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Hội SV trường

 • LCH SV các khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm dựa theo phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên trường, tình hình sinh viên tại cơ sở để đưa ra dự thảo Phương hướng hoạt động công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2018 – 2019 đảm bảo bám sát chủ đề năm học Sinh viên tình nguyện
 • Nhằm đảm bảo tạo được môi trường cho nhân sự mới có điều kiện phát huy năng lực, BTK Hội SV trường đề nghị LCH SV các khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc không để cán bộ K41 nắm các vị trí thường trực, những trường hợp đặc biệt phải trình xin ý kiến của BTK Hội SV trường.

II.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1.Đối với chi hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa/KTX

1.1.Thời gian tổ chức Đại hội

 • Đối với các chi hội K43, đồng loạt tiến hành Đại hội từ ngày 06/08 – 31/08/2018.
 • Tất cả CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa đồng loạt tiến hành Đại hội từ ngày 20/08 – 07/09/2018 trừ một số trường hợp tổ chức trễ đã xin ý kiến BTK HSV trường.
 • Đồi với các chị hội K44, đồng loạt tiến hành Đại hội từ ngày 17/09 – 12/10/2018.

1.2.Hồ sơ sau Đại hội

Hoàn thành hồ sơ sau Đại hội bao gồm:

 • Công văn đề nghị chuẩn y kết quả đại hội tất cả các chi hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa. (theo mẫu)
 • Danh sách Ban Chấp hành, Ban Chủ nhiệm/Ban Điều hành.
 • Danh bạ liên lạc Ban Chấp hành, Ban Chủ nhiệm/Ban Điều hành. (theo mẫu)

1.3.Thời gian gửi Hồ sơ

Đối với các chi hội K43, và tất cả CLB/Đội/Nhóm trực thuộc LCH SV khoa, gửi về email hoisinhvien@ueh.edu.vn và mangtochuchsv@gmail.com trước 24g00 ngày 10/09/2018.

Đối với các chi hội K44, gửi về email hoisinhvien@ueh.edu.vn và mangtochuchsv@gmail.com trước 24g00 ngày 15/10/2018.

Gửi văn bản giấy chậm nhất 3 ngày sau khi được phản hồi qua mail tại VP Đoàn – Hội B.109 (279 Nguyễn Tri Phương Q.10).

2.Đối với LCH SV khoa/KTX, CLB-Đ-N trực thuộc Hội SV trường:

2.1.Thời gian tổ chức Đại hội

Nhằm đảm bảo tiến độ công tác Tổ chức – Xây dựng, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các cơ sở Hội đồng loạt tiến hành tổ chức Đại hội từ ngày 11/09 – 26/10/2018.

2.2.Hồ sơ trước Đại hội

Hồ sơ trước Đại hội gửi về email hoisinhvien@ueh.edu.vn và cc email mangtochuchsv@gmail.com trước 2 tuần diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội sẽ tiến hành xử lý hồ sơ và lịch liên tịch sẽ được sắp xếp trước ngày Đại hội 1 tuần, hồ sơ bao gồm:

 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội.
 2. Chương trình Đại hội.
 3. Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ vừa qua.
 4. Kiểm điểm hoạt động của BCH cấp triệu tập Đại hội.
 5. Phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới.
 6. Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ tới.
 7. Danh sách trích ngang BCH cũ và BCH dự kiến nhiệm kỳ tới (theo mẫu).
 8. Đề án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội.
 9. Kịch bản Đại hội.

2.3.Hồ sơ sau Đại hội

Hồ sơ sau Đại hội gửi về email hoisinhvien@ueh.edu.vn và cc qua email mangtochuchsv@gmail.com tối đa 03 ngày sau khi diễn ra Đại hội, bao gồm:

 1. Biên bản Đại hội (theo mẫu).
 2. Biên bản Hội nghị lần 1(theo mẫu).
 3. Nghị quyết Đại hội (theo mẫu).
 4. Công văn đề nghị công nhận kết quả Đại hội (theo mẫu).
 5. Danh sách trích ngang BCH nhiệm kỳ mới (theo mẫu).
 6. Danh bạ BCH mới với đầy đủ thông tin liên lạc (theo mẫu).
 7. Văn kiện Đại hội đã tiếp thu, chỉnh sửa.

Chỉ gửi văn bản giấy về văn phòng Đoàn – Hội B109 sau khi nhận được email phản hồi từ Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Bùi Nhựt Linh– Phó Ban Tổ chức – Xây dựng HSV trường, SĐT:0971.968.979, email: nhutlinh4311@gmail.com

Đây là những nội dung quan trọng nhằm tổ chức và ổn định cán bộ Hội cơ sở, Ban Thư ký HSV trường đề nghị các LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này.

Nơi nhận:

    - Các cơ sở Hội;

    - Website Đoàn – Hội;

    - Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Trần Nhật Hoàng

 

 

TIN NỔI BẬT