KH Tổ chức Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH năm 2019

01/10/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1787/KH-ĐHKT-QLKH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH năm 2019

 

            1. Mục đích

            Lễ phát động được tổ chức nhằm mục đích phát động Giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH” năm 2019 qua đó đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường; đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên từ đó phát hiện và giải đáp kịp thời các thắc mắc, nhu cầu mới có liên quan, từng bước đưa nghiên cứu khoa học đến gần với sinh viên hơn, đặc biệt là những sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học.

            2. Yêu cầu

            Lễ phát động được tuyên truyền và phổ biến, thu hút sinh viên quan tâm tham gia, được tổ chức thống nhất của Ban chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa Phòng QLKH – HTQT, Đoàn trường, Ban chủ nhiệm khoa/viện.

            3. Công tác tổ chức

            3.1. Ban chỉ đạo

1

GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS. Trần Mai Đông

Trưởng P. QLKH-HTQT

Phó ban

3

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

            3.2. Ban tổ chức

1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

Phó Trưởng P. QLKH-HTQT

Trưởng ban

2

ThS. Nguyễn Đình Hoàng Uyên

Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT

Phó ban

3

ThS. Vũ Minh Hà

Chuyên viên P. QLKH-HTQT

Thành viên

4

TS. Nguyễn Phúc Cảnh

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

5

ThS. Phạm Tô Thục Hân

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

6

SV Nguyễn Hoàng Nam

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

7

SV Phạm Duy Đạt

Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

8

SV Nguyễn Nhật Tuấn

Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

            Các sinh viên là thành viên, cộng tác viên của Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Đoàn trường là thành viên Ban Tổ chức.

            4. Thành phần tham dự

            - Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP. HCM;

            - Lãnh đạo Trường, lãnh đạo các Khoa và đơn vị chức năng có liên quan; BCH Đoàn khoa/viện.

            - Các đơn vị, cá nhân và khoảng 1200 sinh viên có quan tâm.

            5. Thời gian và địa điểm tổ chức

            - Thời gian: 17g30 đến 21g00, thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2018.

            - Địa điểm: Hội trường A.116, Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3.

            6. Nội dung

            - Tổng kết hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học năm 2017 – 2018;

            - Giới thiệu điểm mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018 – 2019;

            - Giới thiệu và phổ biến giải thưởng Nhà kinh tế trẻ 2019, giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka và các giải thưởng có liên quan;

            - Tọa đàm: Hỏi đáp và chia sẻ “Nghiên cứu khoa học liệu có khó ?”;

            - Talk show: “Làm thế nào để tận dụng quỹ thời gian của tuổi trẻ ?”;

            - Phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019.

            7. Tiến độ thực hiện           

            - Từ ngày 20/8/2018 – 30/8/2018:

Xây dựng kế hoạch.

            - Từ ngày 1/9/2018 – 12/9/2018:

Công tác chuẩn bị cho Lễ phát động.

            - Từ ngày 12/9/2018 – 16/9/2018:

Họp Ban tổ chức phân công nhiệm vụ.

            - Từ ngày 17/9/2018 – 5/10/2018:

Thông tin Lễ phát động đến sinh viên.

            - Ngày 5/10/2018:

Tổ chức Lễ phát động.

            8. Kinh phí

            Kinh phí tổ chức được trích từ dự toán nghiên cứu khoa học sinh viên của Trường năm 2018.

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- BCĐ và BTC;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VP, QLKH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

 

 

TIN NỔI BẬT