HD Thực hiện công trình thanh niên

15/06/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  142  -HD/ĐHKT-ĐTN

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện công trình thanh niên

 

-----------

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 86-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 07/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 04-HD/TĐTN-BKT ngày 09/02/2018 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện công trình thanh niên, nhằm thống nhất quy trình xây dựng, thực hiện và công nhận công trình thanh niên tại các cấp bộ Đoàn phù hợp với điều kiện thực tiễn, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên như sau:

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN:

1. Khái niệm:

           Công trình thanh niên là sản phẩm, đồng thời là phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tạo môi trường phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công trình thanh niên là sản phẩm cụ thể, định lượng được; do tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện và được Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định công nhận.

           Công trình thanh niên tiêu biểu là công trình đảm bảo các yêu cầu đối với một công trình thanh niên theo quy định của Hướng dẫn này; đồng thời thực sự tiêu biểu về phương thức tổ chức thực hiện, tính sáng tạo phù hợp thực tiễn và có khả năng nhân rộng. Công trình thanh niên tiêu biểu do Đoàn cấp trên xem xét, công nhận đối với các công trình do cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện.

2. Yêu cầu về công trình thanh niên:

Công trình thanh niên phải đạt được các yêu cầu sau:

- Được việc: Công trình giải quyết những việc khó, thiết thực trong đời sống và công tác; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao; đóng góp chung cho cộng đồng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo hiệu ứng tốt trong công tác giáo dục của Đoàn.

- Được người: Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc đóng góp sức lực, trí tuệ cho quá trình phát triển đất nước và thành phố; thể hiện sự sáng tạo, đổi mới, tính xung kích, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện công trình.

- Được tổ chức: Thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của tổ chức Đoàn, qua đó nâng cao vị thế của tổ chức tại địa phương, đơn vị; tổ chức được các phong trào thi đua trong triển khai thực hiện công trình; phát hiện nhân tố mới, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng gắn với việc phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

3. Phân loại công trình thanh niên:

- Công trình thanh niên có thể thực hiện tại các cấp: công trình thanh niên cấp chi đoàn, công trình thanh niên cấp Đoàn khoa/viện, công trình thanh niên cấp đoàn trường.

- Công trình thanh niên có thể được thực hiện với sự phối hợp của nhiều cơ sở.

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo gắn liền với chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa và xã hội.

- Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển của trường.

2. Yêu cầu:

- Công trình thanh niên cần đảm bảo tính thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Thu hút đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia; duy trì và phát huy hiệu quả.

 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:

Công trình thanh niên được phân loại theo các nội dung sau:

1. Nhóm công trình tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập – nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Đối với viên chức:

- Đăng ký thực hiện các đề tài, các công trình nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập.

-  Đăng ký thực hiện các đổi mới trong phương pháp làm việc nhằm đem lại hiệu quả công việc cao, đạt các danh hiệu dành cho cán bộ, viên chức.

b. Đối với sinh viên:

- Các công trình thi đua học tốt, xây dựng động cơ học tập trong sáng và môi trường học tập chủ động, thân thiện, sáng tạo;

- Các công trình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường; tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên nhà trường;

- Thực hiện các đề tài, các công trình nghiên cứu về việc nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội tham gia giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ”, “Đề tài môn học xuất sắc UEH500”,…

2. Nhóm công trình thực hiện trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội:

- Các công trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, xây dựng ý thức văn hóa giao thông, giải tỏa ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm;

- Các công trình xây dựng lối sống văn minh đô thị, văn minh công sở, văn minh học đường;

- Thực hiện các công trình xanh – sạch – đẹp, công trình xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường, ứng xử văn hóa, văn minh nơi công cộng…

3. Nhóm công trình thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Các công trình truyền thông, nâng cao nhận thức góp phần làm thay đổi hành vi ứng xử của đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Công trình tái chế, phân loại rác thải; công trình tiết kiệm điện, nước, xây dựng không gian xanh, mảng xanh tại nơi làm việc, học tập.

4. Nhóm công trình đồng hành cùng thanh niên trên đường mưu sinh lập nghiệp:

- Các công trình trợ vốn cho thanh niên tự thân lập nghiệp, xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ đoàn viên, thanh niên;

- Các công trình hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, học bổng, nhà trọ, việc làm thêm cho đoàn viên, thanh niên.

5. Công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới:

          Thực hiện các công trình ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ sản xuất; tham gia xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; cải tạo, xây mới nhà tình bạn và nhà ở cho các gia đình chính sách, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi và Nhân dân; phổ cập, bổ túc kiến thức cho thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa; các công trình góp phần bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, dân tộc; các công trình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia thực hiện an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng.

6. Nhóm các công trình đẩy mạnh thực hiện văn hóa UEH:

- Công trình tuyên truyền hệ thống giá trị cốt lõi và các quy ước văn hóa ứng xử tại UEH của văn hóa UEH để đoàn viên, thanh niên có nhận thức đúng đắn và thực hiện văn hóa UEH.

7. Nhóm các công trình xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh:

Nghiên cứu chọn lựa những vấn đề còn hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn để xây dựng công trình như quản lý Đoàn viên; công tác tập hợp thanh niên; củng cố và nâng cao chất lượng Chi đoàn kiểu mẫu, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn – Hội…

Ngoài các nhóm nội dung trên, tùy theo điều kiện đặc thù của từng cơ sở, các cơ sở Đoàn và chi Đoàn có thể chủ động xác lập các nội dung khác phù hợp, đảm bảo tính chất và các yêu cầu cần thiết của công trình thanh niên.

IV. PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THANH NIÊN VÀ QUY ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:

1. Phân cấp công trình thanh niên:

- Công trình thanh niên cấp Chi đoàn.

- Công trình thanh niên cấp Đoàn khoa/viện.

- Công trình thanh niên cấp Đoàn trường.

2. Quy định xây dựng công trình thanh niên:

- Đoàn khoa/viện có trách nhiệm duyệt kế hoạch thực hiện công trình thanh niên của Chi đoàn cơ sở nhằm xác định tính chất, mức độ khả thi, mục tiêu công trình trước khi Chi đoàn cơ sở triển khai thực hiện. Đoàn khoa/viện  có trách nhiệm giám sát, đánh giá, công nhận kết quả thực hiện các công trình thanh niên của các Chi đoàn cơ sở. Đoàn khoa/viện có quyền kiểm tra việc tổ chức thực hiện công trình thanh niên của Chi đoàn cơ sở.

- Đoàn trường có trách nhiệm duyệt kế hoạch thực hiện công trình thanh niên của Đoàn khoa/viện nhằm xác định tính chất, mức độ khả thi, mục tiêu công trình trước khi Đoàn khoa/viện triển khai thực hiện. Đoàn trường có trách nhiệm giám sát, đánh giá, công nhận kết quả thực hiện các công trình thanh niên của Đoàn khoa/viện. Đoàn trường có quyền kiểm tra việc tổ chức thực hiện công trình thanh niên của Đoàn khoa/viện.

- Công trình thanh niên phải do các cơ sở Đoàn tự nguyện đăng ký đảm nhận, tổ chức thực hiện; số lượng đoàn viên, thanh niên tại tham gia chiếm trên 50% số lượng lao động trực tiếp thực hiện công trình.

V. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:

Bước 1: Nghiên cứu chọn công trình và xây dựng kế hoạch thực hiện:

- Trên tình hình thực tế của cơ sở trong năm, cơ sở Đoàn nghiên cứu khả năng thực hiện của lực lượng tham gia, các điều kiện đảm bảo để thực hiện công trình, xác định rõ địa điểm, thời gian, mục đích và giá trị của công trình.

- Tiến hành tổ chức họp Chi đoàn hoặc Ban Chấp hành chi Đoàn thảo luận và thống nhất về nội dung thực hiện công trình, đồng thời báo cáo với Đoàn khoa/viện; đối với Đoàn khoa/viện, họp Ban Chấp hành Đoàn khoa thảo luận và thống nhất về nội dung thực hiện công trình, đồng thời báo cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị hoặc Đoàn trường để phối hợp với các bộ phận có liên quan hỗ trợ thực hiện công trình.

- Lên kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện công trình và ước tính thời gian nghiệm thu công trình.

- Phân công các cá nhân, bộ phận chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu để xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế.

- Hoàn thành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Bước 2: Đăng ký thực hiện Công trình thanh niên:

- Chi Đoàn và Đoàn khoa/viện lập hồ sơ đăng ký thực hiện công trình Thanh niên lên Đoàn cấp trên trực thuộc.

- Nếu là công trình phối hợp cùng đơn vị khác thì phải tổ chức ký kết cùng lãnh đạo đơn vị đó.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết như vật tư, kinh phí, phương tiện, thiết bị và cơ chế thực hiện…

Bước 3: Tổ chức thực hiện:

Đảm bảo công trình được thực hiện đúng tiến độ và đúng chất lượng đề ra.

Bước 4: Tổ chức nghiệm thu, công nhận và tổng kết bàn giao:

- Báo cáo với lãnh đạo đơn vị và các bộ phận có liên quan kết quả thực hiện công trình, đề nghị nghiệm thu.

- Tổ chức phân phối các nguồn lợi từ công trình, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.

- Báo cáo, đánh giá kết quả gửi về Đoàn khoa/viện đối với công trình thanh niên cấp chi Đoàn và gửi về Đoàn trường đối với công trình thanh niên cấp Đoàn khoa/viện để đề nghị thẩm định và công nhận công trình. Đoàn khoa/viện tổng hợp các công trình thanh niên của các chi Đoàn cơ sở và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi lên cấp trường.

- Tổ chức tổng kết đánh giá, khen thưởng và bàn giao công trình.

VI. QUY TRÌNH BÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:

1. Thẩm quyền công nhận công trình thanh niên:

- Đoàn khoa/viện có thẩm quyền công nhận công trình thanh niên của các Chi Đoàn trực thuộc.

- Đoàn trường có thẩm quyền công nhận công trình thanh niên cấp Đoàn khoa/viện.

2. Quy trình công nhận các công trình thanh niên:

Bước 1: Chi Đoàn và Đoàn khoa/viện lập hồ sơ đề nghị công nhận công trình thanh niên có xác nhận của cấp ủy và trình lên Đoàn cấp trên trực thuộc.

Bước 2: Đoàn cấp trên căn cứ hồ sơ đề nghị khen thưởng của cơ sở tiến hành kiểm tra, thẩm định các công trình thanh viên của cơ sở Đoàn trực thuộc.

Bước 3: Ban Thường vụ Đoàn cấp trên bình chọn công nhận công trình thanh niên của cở sở Đoàn trực thuộc và thông báo kết quả. Đối với công trình có quy mô lớn, có đầu tư kĩ lưỡng, Đoàn cấp trên xem xét, hướng dẫn Đoàn cơ sở lập hồ sơ nâng bậc công nhận công trình thanh niên.

3. Danh hiệu “Công trình thanh niên UEH tiêu biểu”

Đoàn khoa/viện làm hồ sơ đề cử các công trình tiêu biểu tại đơn vị và gửi về Đoàn trường.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn trường tiến hành bình chọn danh hiệu “Công trình thanh niên UEH tiêu biểu” cho các công trình sáng tạo và mang lại giá trị thiết thực.

 

VII. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

  1. Đăng ký thực hiện Công trình thanh niên: Cơ sở Đoàn tiến hành đăng ký Công trình thanh niên thực hiện trong năm học theo hệ thống biểu mẫu online do Đoàn trường cung cấp chậm nhất vào ngày 15/8 hàng năm.
  2. Nghiệm thu Công trình thanh niên: Cơ sở Đoàn tiến hành gửi hồ sơ nghiệm thu Công trình thanh niên theo 2 bước sau:
  • Bước 1: Gửi hồ sơ Nghiệm thu cho từng công trình của cấp Đoàn khoa/viện theo hệ thống biểu online do Đoàn trường cung cấp chậm nhất vào ngày 15/3 hàng năm.
  • Bước 2: Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường sẽ tiến hành xem xét và phản hồi kết quả hồ sơ đăng ký nghiệm thu công trình thanh niên cho từng đơn vị.
  • Bước 3: Trên cơ sở kết quả hồ sơ được phản hồi, Đoàn khoa/viện chỉnh sửa và gửi Hồ sơ đề nghị nghiệm thu công trình thanh niên bằng văn bản về VP Đoàn trường chậm nhất ngày 10/4 hằng năm. Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị nghiệm thu công trình có xác nhận của Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa/viện, Kế hoạch thực hiện Công trình thanh niên, Danh sách trích ngang công trình đề nghị nghiệm thu (trích xuất từ hệ thống đăng ký online), Công văn đề xuất khen thưởng đối với CTTN cấp Chi đoàn quả do Đoàn khoa/viện đang quản lý.
  • Bước 4: Ban Thường vụ Đoàn trường tiến hành họp xét và ban hành quyết định công nhận Công trình thanh niên các cấp và Công trình thanh niên tiêu biểu.

Lưu ý: Chỉ xem xét nghiệm thu các Công trình thanh niên đã được đăng ký thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn này.

 

 

 

 

Nơi nhận:;

- UBKT Đoàn trường;

- Các Đoàn khoa/viện;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

 

TIN NỔI BẬT