TB Kết quả tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn K44 – ĐHCQ (2018-2022)

06/09/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 151  -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn K44 – ĐHCQ (2018-2022)

---------------

          Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của sinh viên Khóa 44 – ĐHCQ (2018-2022), Ban Thường vụ Đoàn trường công bố danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn được cập nhật tới ngày 02/09/2018. Đoàn trường đã tiếp nhận 4.722 hồ sơ, trong đó 4.434 hồ sơ hợp lệ và 288 hồ sơ không hợp lệ. Cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn hợp lệ :

          Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn hợp lệ bao gồm Sổ đoàn (bản gốc) đầy đủ thông tin:

  • Quyết định chuẩn y kết nạp Đoàn viên: Đầy đủ thông tin, ký tên và đóng mộc của đơn vị ra quyết định.
  • Nhận xét ưu, khuyết điểm: Nhận xét đầy đủ các năm kể từ thời điểm ra quyết định kết nạp.
  • Giới thiệu sinh hoạt đoàn: Đầy đủ thông tin, ký tên và đóng mộc của đơn vị đề nghị chuyển sinh hoạt.

          Danh sách 4.434 đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn hợp lệ: Tại đây

          Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi sai sót (nếu có) về email bantochuc@ueh.edu.vn trước ngày 25/09/2018.

  1. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn không hợp lệ:

          Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn không hợp lệ là hồ sơ không đảm bảo tất cả các điều kiện về quyết định chuẩn y kết nạp Đoàn viên; nhận xét ưu, khuyết điểm; Giới thiệu sinh hoạt đoàn tại mục 1.

          Danh sách 288 đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn không hợp lệ: Tại đây

          Lưu ý:

          - Đoàn viên có hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn không hợp lệ liên hệ trực tiếp văn phòng Đoàn – Hội trường (Phòng B.109, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM) để được hướng dẫn cập nhật, bổ sung từ ngày 10/9/2018 - 17/9/2018.

          - Đoàn viên nộp bổ sung và thay đổi chỉnh sửa hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn đến hết ngày 14/11/2018. Sau thời gian trên, mọi cập nhật, bổ sung sẽ không được hỗ trợ giải quyết.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Đoàn khoa/viện;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Quan Hán Xương

 

 

TIN NỔI BẬT