TB Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Lần Thứ XX – Nhiệm kỳ 2019 - 2022

03/10/2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------------

Số:232-TB/ĐHKT-HSV

                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 10  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Lần Thứ XX – Nhiệm kỳ 2019 - 2022

----------

Thực hiện Kế hoạch số 211-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 01/08/2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Lần Thứ XX, Nhiệm kỳ 2019 – 2022, căn cứ vào kết quả của Hội đồng Ban Giám khảo, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Lần Thứ XX, Nhiệm kỳ 2019 – 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Lần Thứ XX, Nhiệm kỳ 2019 – 2022:

 

- 01 Giải nhất:

+ Tác giả:Vũ Diệu Linh (KI003 – Khoa Kế toán – Kiểm toán)


Logo Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được lồng ghép một cách khéo léo vào phần trung tâm của ngọn lửa, thể hiện được tính hạt nhân, xông pha, tiên phong của Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Ý nghĩa logo: Nhìn tổng thể, biểu trưng là hình một ngọn đuốc đang rực cháy, với phần thân  được cách điệu từ số hai mươi (XX), tượng trưng cho đại hội lần thứ hai mươi của Đoàn Thanh niên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Biểu trưng có sự hòa quyện của sắc đỏ và sắc xanh, đều là những sắc màu tình nguyện của tuổi trẻ UEH. Đồng thời đây cũng là màu tượng trưng cho hy vọng về một thế hệ cống hiến xây dựng cộng đồng, sáng tạo phát triển đất nước.

Link tải logo: https://sum.vn/6YJhE

* Ban Thường vụ Đoàn trường thống nhất chọn biểu trưng đạt giải nhất là biểu trưng chính thức cho Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Lần Thứ XX, Nhiệm kỳ 2019 – 2022. 

2. Thời gian và địa điểm trao giải: 

Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ trao giải cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội và giải các hoạt động chào mừng Đại hội vào phiên 2  Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần Thứ XX – Nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Thời gian: 15g30 ngày 28/10/2019

- Địa điểm: A.103

 

 

  

Nơi nhận:

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

- Các thành viên Ban tổ chức;

- Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

- Website;

- Lưu VP.

TM.  BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 Dương Minh Mẫn